Hotărârea nr. 8/2012

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 344/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european „SEE MMS –Sistem de managementul mobilitatii ” finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala – Sud Estul Europei

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 344/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi

la proiectul european „SEE MMS -Sistem de managementul mobilitatii ” finanțat prin Programul de Cooperare Transnaționala - Sud Estul Europei

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie

2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.1712/09.01.2012 întocmita de Serviciul Relatii Internationale;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 344/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european „SEE MMS -Sistem de managementul mobilitatii ” finanțat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei;

Având în vedere prevederile H.C.L 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere Amendamentul nr 3 la Contractul de finantare remis de Liderul de proiect;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se completeaza H.C.L. nr. 344/2009 cu art. urmator: „Durata de implementare a proiectului „SEE MMS -Sistem de managementul mobilitatii” finanțat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei, este 01/04/2009 - 30/06/2012, conform Amndamentului nr 3 la Contractul de finantare ”.

Art.2 Celelalte articole ale HCL 344/2009 rămân nemodificate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Relatii internationale si Comunicare, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Internaționale și Comunicare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 8 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 8 din 31 ianuarie 2012