Hotărârea nr. 79/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate “Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliu” perioada februarie – noiembrie 2012

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate

Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliu

perioada februarie - noiembrie 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 3934/20.02.2012 întocmit de Direcția de Asistență Comunitară Iasi;

Avand in vedere Contractul de finanțare PHARE/2006/018-147.04.02.03.02.01.111 pentru proiectul Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliuși condițiile generale aplicabile contractelor pentru finanțări nerambursabile ale Comunității Europene încheiate pentru acțiuni externe”;

Avand in vedere acordul de parteneriat cu Asociatia Sf. Damian și continuarea finanțării proiectului de către Consiliul Local al Municipiului Iasi pe o perioadă de 36 de luni după finalizarea finanțării nerambursabile acordată de Uniunea Europeană;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 507 / 22.12.2008, prin care se aprobă continuarea finanțării proiectului de la bugetul local pe o perioadă de 36 de luni de la data încetării finanțării PHARE, conform bugetelor și calendarelor de activitate care se vor supune aprobării Consiliul Local Municipal Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă continuarea finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliupentru perioada februarie - noiembrie 2012, cu suma de 42.500 lei, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Asociatiei Sf. Damian (Iasi, str. Vasile Lupu nr. 96 B, bl. G2, ap. 3) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași si de catre Direcția de Asistență Comunitară Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr.79 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 79 din 29 februarie 2012