Hotărârea nr. 78/2012

HOTĂRÂRE,privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat in faza de sustenabilitate ,„Centrul de zi pentru persoane varstnice”,perioada februarie-noiembrie 2012HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării proiectului aflat in faza de sustenabilitate

„Centrul de zi pentru persoane varstnice”, perioada februarie-noiembrie 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 16149/22.02.2012 intocmit de catre Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finantelor Publice Locale Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 436/04.11.2008, prin care se aproba protocolul de colaborare cu Parohia Binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare si Sfant, in vederea impelementarii proiectului;

Avand in vedere Contractul de finantare PHARE 2006/018-147.04.02.03.01.108 pentru proiectul “Centru de zi pentru persoane varstnice” si Conditiile generale aplicabile contractelor pentru finantari nerambursabile ale Comunitatii Europene incheiate pentru actiuni externe;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr. 3905/20.02.2012 al Directiei de Asistenta Comunitara Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 52/30.01.2009 prin care se aproba continuarea finantarii proiectului de la bugetul local pe o perioada de 36 de luni de la data incetarii finantarii PHARE, conform bugetelor si calendarelor de activitate care se vor supune aprobarii Consiliului Municipiului Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

1 / 2 la H.C.L. nr. 78 din 29 februarie 2012

A

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea finanțării proiectului aflat in faza de sustenabilitate „Centrul de zi pentru persoane varstnice”, pentru perioada februarie-noiembrie 2012, cu suma de 42.500 lei, conform Anexei nr. 1 care face integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Parohia „Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant” și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Direcția de Asistență Comunitară Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Avram Iacoban                       SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr.78 din 29 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

A

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 78 din 29 februarie 2012