Hotărârea nr. 77/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame și Copii” și

„Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 3897/20.02.2012 întocmit de către Direcția de Asistență Comunitară privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectelor;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 16149/22.02.2012 intocmit de catre Serviciul Buget;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 234/30.05.2005 cu privire la parteneriatul dintre Consiliului Local al Municipiului Iași si Fundația Hecuba având ca obiect asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame si copii din medii defavorizate din Municipiul Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea finanțării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mame si Copii” situat în Str. Codrescu nr.6 și „Centrul Rezidențial pentru Mame si Copii în Dificultate” situat în Str. Sărărie 143 de la bugetul local prin bugetul Direcției de Asistență Comunitară, conform Anexei I și Anexei II care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, cu suma de 637.000 lei.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Fundatiei Hecuba și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția    Economică    și    de Finanțe    Publice Locale    Iași    și    de    către Direcția    de

Asistență Comunitară Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr.77 din 29 februarie 2012

Total

consilieri locali

27

Prezenți

5

26

Pentru

26

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 77 din 29 februarie 2012