Hotărârea nr. 76/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate „Servicii de consiliere psiho-vocaţională şi orientare profesională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iaşi” perioada februarie – decembrie 2012

MUNICIPIUL IAȘI NSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate

„Servicii de consiliere psiho-vocațională și orientare profesională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iași”, perioada februarie - decembrie 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr. 3935/20.02.2012 al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Avand in vedere raportul nr. 16149/22.02.2012 intocmit de catre Serviciul Buget din cadrul D.E.F.P.L. Iasi;

Avand in vedere Contractul de finanțare POSDRU/53/6.1/G/19805 pentru proiectul „Servicii de consiliere psiho-vocațională și orientare profesională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iași”, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2012, Axa prioritară nr. 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”;

Avand in vedere obligativitatea beneficiarului de a finanța proiectul timp de 3 ani după finalizarea finanțării nerambursabile acordată de Uniunea Europeană;

Avand in vedere necesitatea dezvoltării serviciilor de consiliere psiho-vocatională si orientare profesională pentru un numar de 20 de mame de etnie rromă si 25 de copii minori;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate Servicii de consiliere psiho-vocatională si orientare profesională pentru mame aflate

la risc social din Municipiul Iași”, pentru perioada februarie - decembrie 2012, cu suma de 45.500 lei, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale Iasi, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Fundatiei „Hecuba” Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași și de către Direcția de Asistență Comunitară Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr.76 din 29 februarie 2012

Total

consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 76 din 29 februarie 2012