Hotărârea nr. 75/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C.Termo-Service S.A şi a estimărilor pentru anii 2013-2014

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C.Termo-Service S.A și a estimărilor pentru anii 2013-2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service

S.A. nr.2/6.02.2012( Anexa 1);

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 3167/17.02.2012 intocmita de S.C. Termo-Service S.A.;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr. 15249 / 20.02.2012 întocmit de către D.E.F.P.L;

Avand in vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termo-Service S.A pe anul 2012 (Anexa 2);

Avand in vedere prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 al S.C.Termo-Service S.A .

Art.2. Anexele nr. 1 -2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului

Iași, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale, S.C. Termo-Service S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către S.C. Termo-Service S.R.L.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr.75 din 29 februarie 2012

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

9

2 / 2 la H.C.L. nr. 75 din 29 februarie 2012