Hotărârea nr. 74/2012

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara al Municipiului Iasi pe anul 2012 pentru ajutorarea unitatilor administrativ teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate

MUNICIPIUL IAȘI ONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara al Municipiului Iasi pe anul 2012 pentru ajutorarea unitatilor administrativ teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de

13 februarie 2012 ;

Având în vedere initiativa Primarului Municipiului Iași, formulata si aprobata în unanimitate în plenul ședinței privind alocarea sumei de 100,00 mii lei din fondul de rezerva al Municipiului Iasi pe anul 2012 pentru ajutorarea unitatilor administrativ teritoriale din S-E tarii afectate de caderile masive de zapada din luna februarie a acestui an, consemnata și în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 13590/15.02.2012 întocmit de catre Directia Economica si de Finante Publice Locale;

Având în vedere Adresa nr.1171/13.02.2012 a Consiliului Judetean Vrancea ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 286/2010 - privind bugetul de stat pentru anul 2011;

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 43 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 100,00 mii lei din fondul de rezerva bugetara al Municipiului Iasi la capitolul 87.02.59 „ Alte actiuni economice -ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale ”. pentru ajutorarea unitatilor administrativ teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate datorate caderilor masive de zapada din luna februarie a acestui an.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi, Direcției Economice și

Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice si Investiții, Instituției Prefectului Județului

5    7    7    5    5

Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciu Buget din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

20

Pentru

20

zv

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

Nr. 74 din 13 februarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 74 din 13 februarie 2012