Hotărârea nr. 72/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 556 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 556 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului

aferent proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

13.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 11924 / 08.02.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere amendamentul formulat și adoptat în plenul ședinței consemnat și în procesul - verbal al ședinței, în sensul că se modifică articolul 2 din prezenta hotarare, care va avea urmatorul continut : "Se modifica art. 3 din HCL nr. 556 din 29.12.2011, care va avea urmatorul continut: ”Se aprobă bugetul proiectului in valoare totală de 92.214.051,91 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.484.654,92 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre”.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se inlocuiesc anexele nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 556 din 29.12.2011 cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se modifica art. 3 din HCL nr. 556 din 29.12.2011, care va avea urmatorul continut: ”Se aprobă bugetul proiectului in valoare totală de 92.214.051,91 lei,

1 / 2 la H.C.L. nr. 72 din 13 februarie 2012

cofinanțarea acestuia cu suma de 1.484.654,92 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre”.

Art.3. Se inlocuieste Anexa 3 a HCL nr. 556 din 29.12.2011 cu Anexa 3 la prezenta hotarare.

Art.4. Celelate articole ale HCL nr. 556 din 29.12.2011 raman neschimbate.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnica și Investiții si Direcția Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr.72 din 13 februarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 72 din 13 februarie 2012