Hotărârea nr. 71/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 548 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 548 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici

și a bugetului aferent proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de

13 februarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședinței privind modificarea art.2 al hotărârii care va avea următorul continut: Se modifică art. 3 din H.C.L. 548 din 29.12.2011, care va avea următorul conținut: “Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 20.599.244,68 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 7.705.163.00 lei, reprezentând cota de 50 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre,”, consemnat și în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 11.321/07.02.2011 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înlocuiesc Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 la H.C.L. 548 din 29.12.2011 cu Anexele nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se modifică art. 3 din H.C.L. 548 din 29.12.2011, care va avea următorul conținut: “Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 20.599.244,68 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 7.705.163.00 lei, reprezentând cota de 50 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre,”.

Art.3 Se înlocuiește Anexa nr. 3 a H.C.L. nr. 548 din 29.12.2011 cu Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 548 din 29.12.2011 rămân neschimbate.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene si Direcția Economică și Finanțe Publice Locală.

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 71 din 13 februarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 71 din 13 februarie 2012