Hotărârea nr. 70/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 555 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului “ Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi”

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 555 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului

aferent proiectului “ Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de

Transport - Gara Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de 13 februarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în unanimitate privind modificarea Anexei nr. 2 în tabelul ce reprezintă valoarea investiției conform devizului proiectului, in coloana ce reprezintă “ Tva (mii lei ”) se înlocuiește valoarea de 14.295.722 cu valoarea de 14.295.724., în coloana ce reprezintă “Valoare (inclusiv TVA) mii lei” se înlocuieste valoarea de 74.242.007. cu valoarea de 74.242.009., iar in tabelul ce reprezinta “Împărțirea pe ani a investiției “ în coloana “Ani” se inlocuiește valoarea de 74.242.007 cu valoarea de 74.242.009., consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 11923 / 08.02.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înlocuiesc anexele nr. 1 si nr. 2 la H.C.L. nr. 555 din 29.12.2011 cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se modifica art. 3 din H.C.L. nr. 555 din 29.12.2011, care va avea urmatorul continut: ”Se aprobă valoarea bugetului proiectului de 74.470.169,34 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.198.962,94 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile Și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre”.

Art.3 Se inlocuieste Anexa 3 a H.C.L. nr. 555 din 29.12.2011 cu Anexa 3 la prezenta hotarare.

Art.4 Celelalte articole ale H.C.L nr. 555 din 29.12.2011 rămân neschimbate.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene si Direcția Economică și Finanțe Publice Locală.

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 70 din 13 februarie 2012

Valoarea totală a investiției “Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport -Gara Iasi” conform Bugetului proiectului este:

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

ara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

TOTA

L GENERAL

59.946,285

13.784,873

14.295,724

74.242,009

17.072,230

Din care C+M

52.802,960

12.142,240

12.672,710

65.475,670

15.056,378

Impartirea pe ani a investitiei

Ani

I

II

Valoarea anuala a investitiei (valoarea totala proiect)

74.242.009

52.129,839

22.113,438

Valoarea anuala a investitiei (C+M) 65.475.670

45.942,575

19.533,095

Pondere

70,17%

29,83%

Sursele de finantare a proiectului

Nr.

crt.

Surse de finanțare    -

t

Valoare

(RON)

I.

Valoarea totală a proiectului, din

care:

74.470.169,34

I. a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

182.138,18

I. b.

Valoarea eligibilă a proiectului

59.948.146,76

I. c.

TVA

14.339.884,40

II.

Contribuția proprie în proiect,

din care:

1.381.101,12

II. a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.198.962,94

II. b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

182.138,18

II. c.

[doar în cazul proiectelor generatoare de venit]

Autofinanțarea proiectului

0,00

III

TVA

14.339.884,40

IV.

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

58.749.183,82

BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

(RON)

TVA

1

2

3

4

(5)=(3)+(4)

6

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

6.041.382,00

6.041.382,00

1.449.931,68

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

514.802,00

514.802,00

123.552,48

TOTAL CAPITOL 1

0,00

6.556.184,00

6.556.184,00

1.573.484,16

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilită

ților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților    necesare

obiectivului

327.110,00

327.110,00

78.506,40

TOTAL CAPITOL 2

327.110,00

327.110,00

78.506,40

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

22.650,00

22.650,00

5.436,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

5.290,00

5.290,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

175.350,00

175.350,00

42.084,00

3.4

Consultanță

456.058,45

456.058,45

109.454,03

3.5

Asistență tehnică

523.525,45

523.525,45

125.646,11

TOTAL CAPITOL 3

0,00

1.182.873,90

1.182.873,90

282.620,14

4    Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

45.534.545,10

45.534.545,10

10.928.290,82

4.2

Dotări de specialitate

71.300,00

71.300,00

17.112,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

45.605.845,10

45.605.845,10

10.945.402,82

5    Cap. 5 - Cheltuieli privind org

janizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

1.156.072,86

1.156.072,86

277.457,49

5.1.1

Construcții    și    instalații

aferente organizării de șantier

1.130.081,00

1.130.081,00

271.219,44

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

25.991,86

25.991,86

6.238,05

5.2

Cote legale

375.476,59

375.476,59

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.531.549,46

1.531.549,46

277.457,49

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

4.560.584,30

4.560.584,30

1.094.540,23

TOTAL CAPITOL 6

0,00

4.560.584,30

4.560.584,30

1.094.540,23

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru auc

fit,    informare și publicitate

7.1

Audit

150.000,00

150.000,00

36.000,00

7.2

Informare și publicitate

34.000,00

34.000,00

8.160,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

184.000,00

184.000,00

44.160,00

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

182.138,18

0,00

182.138,18

43.713,16

TOTAL CAPITOL 8

182.138,18

0,00

182.138,18

43.713,16

TOTAL GENERAL

182.138,18

59.948.146,76

60.130.284,94

14.339.884,40

5/5 la H.C.L. nr. 70 din 13 februarie 2012