Hotărârea nr. 6/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2012

MUNICIP

ONSILIU


IAȘIHOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul

de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentele formulate si aprobate în plenul Consiliului Local, consemnate și în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 8132/26.01.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 283/2011 privind bugetul de stat pe anul 2011;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; Având în vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere Ordinul comun al Ministerului Administrației și Internelor nr. 234 din 20 octombrie 2011 și Ministerul Finanțelor Publice nr. 2698 din 24 octombrie 2011 privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.

Având în vedere Ordinul nr.286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrative teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judete si municipiul Bucuresti.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea bugetului local al Municipiului Iași pe anul 2012 în următoarea

componență, conform anexelor nr. 1 - 1.4, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 1: Venituri 675.125,06 mii lei Cheltuieli 711.782,65 mii lei Deficit 36.657,59 mii lei

Anexa nr. 1.1: Secțiunea de funcționare

5    5

1/4 la H.C.L. nr. 6 din 31 ianuarie 2012

Venituri 384.882,74 mii lei

Cheltuieli 384.882,74 mii lei

Anexa nr. 1.2: Secțiunea de dezvoltare

5

Venituri 290.242,32 mii lei Cheltuieli 326.899,91 mii lei

Anexa nr. 1.3.1: Programul obiectivelor de investitii din bugetul local 1.3.2: Lista obiectivelor de investiții - invatamant 1.3.3: Lista obiectivelor de investitii - spitale

Anexa nr. 1.4: Detalierea veniturilor și cheltuielilor bugetului local Art. 2 Aprobarea bugetului din credite interne al Municipiului Iași pe anul 2012

în următoarea componență, conform anexelor nr. 2 - 2.2, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 2:    Venituri 102.046,81 mii lei

Cheltuieli 102.046,81mii lei

Anexa nr. 2.1: Lista proiectelor finanțate din credit intern Anexa nr. 2.2: Detalierea cheltuielilor bugetului din credit intern

Art. 3 Aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Iași pe anul 2012 în următoarea componență, conform anexelor nr. 3 - 3.2, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 3: Venituri    266,82 mii lei

Cheltuieli    266,82 mii lei

Anexa nr. 3.1: Proiecte cu finanțare nerambursabilă

Anexa nr. 3.2: Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului din fonduri

externe nerambursabile

Art. 4 Aprobarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii și subvenții al Municipiului Iași pe anul 2012 în următoarea componență, conform anexelor nr. 4 - 4.1, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 4: Venituri 293.561,30 mii lei

Cheltuieli 293.561,30 mii lei

Anexa nr. 4.1: Secțiunea de funcționare

5    5

Venituri 290.765,02 mii lei Cheltuieli 290.765,02 mii lei

Anexa nr. 4.2: Secțiunea de dezvoltare

5

Venituri    2796,28 mii lei

Cheltuieli    2796,28 mii lei

Anexa nr. 4.3: Detalierea veniturilor și cheltuielilor bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii și subvenții

Art. 5 Se aprobă următoarele anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 5: Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse

de finanțare

Anexa nr. 6: Sinteza finanțării programelor

Anexa nr. 6.1: Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare și alți donatori

Anexa nr. 6.2: Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

Anexa nr. 7.1-7.10: Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2012.

Art. 6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locală; Direcția Tehnică și Investiții; Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Juridică; Direcția Control Intern și Controlul Calității; Direcția de Administrare Patrimoniu Public și Privat și ordonatorii de credite subordonați.

3/4 la H.C.L. nr. 6 din 31 ianuarie 2012

Aducerea la cunoștință publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de

Centru de Informare pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 6 din 31 ianuarie 2012

4/4 la H.C.L. nr. 6 din 31 ianuarie 2012