Hotărârea nr. 56/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.ALEXANDRU CEL BUN parcelele cu numar cadastral 17204 10012 2778 18466 6804/1 6163 11753 6804/2 7094 3661 7095 19677 127615 127687 125471 127608 10555 Intocmit pentru modernizare si construire spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, BD.ALEXANDRU CEL BUN,parcelele cu numar cadastral 17204,

10012, 2778, 18466, 6804/1, 6163, 11753, 6804/2, 7094, 3661, 7095, 19677, 127615, 127687, 125471, 127608, 10555 Intocmit pentru modernizare si construire spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.73144/31.08.2011 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.2601/25.06.2010;

Avand in vedere cererea nr.73144/31.08.2011, prin care Abu Nahleh Osama,

SC Pandora Impex SRL, Todirel Petru si Zinica, Apetroaei Rodica, Graunte Ramona Andreea, SC Demetrela Trading SRL,Chiriac Magda,Albu Marian,Wang Jun,Andrei Constantin, SC Romandrada SRL, Roman Gheorghe, Oprica Sanel, Oprica Aurel, Michichiuc Diana Mihaela solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, bd.Alexandru cel Bun,parcelele cu numar cadastral 17204, 10012, 2778, 18466, 6804/1, 6163, 11753, 6804/2, 7094, 3661,

7095, 19677, 127615, 127687,125471, 127608, 10555;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 31.08.2011,

14.12.2011, 18.01.2012;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.12/PUZ/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului

si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, bd. Alexandru cel Bun,parcelele cu numar cadastral 17204, 10012, 2778, 18466, 6804/1, 6163,

11753, 6804/2, 7094, 3661, 7095, 19677, 127615, 127687,125471, 12760810555,

intocmit pentru modernizare si construire spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 4114,65 mp., conform contractelor de vanzare cumparare nr.1940/2006,

3856/2002, 5658/1997, 557/2008, 585/2005, 1460/2001, 12190/1995, 5334/2003,

958/1998, 14173/1995, 1287/2000, 2524/1996, 5919/1996, 6622/1996, 5007/1996, 5918/1996, 6623/1996, 1538/2000, 2324/2001, 2307/2005, contractului de schimb de terenuri nr.4692/2002.

Indicatori urbanistici : POT=maxim 85%, CUT=maxim 3.8; regim de inaltime P+1E/P+2E.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice - U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, domnilor Abu Nahleh Osama, SC Pandora Impex SRL, Todirel Petru si Zinica, Apetroaei Rodica, Graunte Ramona Andreea, SC Demetrela Trading SRL, Chiriac Magda, Albu Marian, Wang Jun, Andrei Constantin, SC Romandrada SRL, Roman Gheorghe, Oprica Sanel, Oprica Aurel,

Michichiuc Diana Mihaela (Iasi, bld. Independentei, nr. 27, bl. C1-5, sc. C2, ap.

11) și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZ Ă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 56 din 31 ianuarie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 56 din 31 ianuarie 2012