Hotărârea nr. 52/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA NICOLINA NR.11 BLOC A5 Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA NICOLINA NR.11, BLOC A5

Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.33309/14.04.2010 întocmita de

Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.647/05.02.2007;

Avand in vedere cererea nr.33309/14.04.2010, prin care domnul Tifachi

Cristian solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Nicolina nr.11,bloc A5;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.04.2010; Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic,

ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.10/PUZ/2012 ;

Avand in vedere Legea 50/1991R modificata si completata privind

autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea

teritoriului si urbanismul ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii

Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind

Regulamentul General de Urbanism ;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Nicolina nr.11, bloc A5, intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Consiliului Local. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 32,00 mp., conform contractului de concesiune nr.88962/2011. Indicatori urbanistici : POT=100%, CUT=1; regim de inaltime parter (maxim 3,50 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice - U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, domnului Tifachi Cristian (Iasi, str. Nicolina, nr. 11, bl. A5) și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZ Ă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 52 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 52 din 31 ianuarie 2012