Hotărârea nr. 46/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T172 P3/2(7401/1/2/2) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei case de vacanta pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM, T172, P3/2(7401/1/2/2)

Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei case de vacanta pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.94419/13.10.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.2476/29.06.2009;

Avand in vedere cererea nr.94419/13.10.2009, prin care doamna Gurau Claudia solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, zona

Bucium, T172, P3/2(7401/1/2/2);

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 13.10.2009;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.27/PUZ/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica

locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, zona Bucium, T172, P3/2(7401/1/2/2), intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei case de vacanta pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1400 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.4887/2002. Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=0.9; regim de inaltime D+P+2E (H maxim 9 m).

Infrastructura zonei studiate se va realiza cu prioritate, pe cheltuiala initiatorilor PUZ.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice - U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, doamnei Gurau Claudia ( Iasi, str. Vasile Lupu, nr. 87, bl. L2, sc. A, ap. 1) și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 46 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 46 din 31 ianuarie 2012