Hotărârea nr. 44/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOLDOVEI NR.46 Intocmit in vederea consolidarii extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA MOLDOVEI NR.46

Intocmit in vederea consolidarii,extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.22160/10.03.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.1919/20.05.2009;

Avand in vedere cererea nr.22160/10.03.2010,prin care doamna Puiu Corina

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Moldovei nr.46;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 10.03.2010; Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic,

ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.24/PUZ/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului

si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii

Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de

elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica

locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Moldovei nr.46, intocmit in vederea consolidarii, extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 260 mp., conform contractului de donatie cu habitatie nr.1384/2005.

Indicatori urbanistici : POT=85%, CUT=1.7; regim de inaltime P+M (6m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice - U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, doamnei Puiu Corina (str. Moldovei, nr 46) și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 44 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 44 din 31 ianuarie 2012