Hotărârea nr. 38/2012

HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu” cladirea veche cladirea noua si cladirea in care a functionat centrala termica situate in Iasi B-dul Carol I nr. 50

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu”, cladirea veche, cladirea noua si cladirea in care a functionat centrala termica, situate in Iasi, B-dul Carol I nr. 50

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.01.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate Nr.98362/17.11.2011, întocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa numarul 91883/28.10.2011 a Institutului de Boli Cardiovasculare, prin care solicita acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenurilor de sub cladirile situate in Iasi B-dul Carol I nr.50, cladirea veche (etajele IV, V, VI), cladirea noua (etajele IV, V, VI) si cladirea in care a functionat centrala termica, spatii in care functioneaza in prezent Institutul de Boli Cardiovasculare alaturi de Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi, in vederea intabularii spatiilor la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi.

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile OUG 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile art.14, art.15, art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Avand in vedere prevederile HG 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniu public al municipiilor, oraselor, comunelor si in administrarea consiliilor locale;

Avand in vedere prevederile HG 174/1995 privind reorganizarea unor unitati sanitare;

Avand invedere prevederile HG 1106/2002 pentru declararea unor unitati sanitare de interes public national aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei, Anexa 1 punctul 19;

Avand in vedere prevederile HCL nr.453 din 29.11.2007;

Avand in vedere OMS nr.314/2007 privind schimbarea denumirii unei unitati sanitare din judetul Iasi;

Avand in vedre Protocolul nr 318/10.06.1997 si procesul verbal de predare-primire nr.277/20.01.2003 incheiate intre Spitalul nr.2 Iasi (actualul Spital Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi, si Centrul de Cardiologie Iasi (actualul Institut de Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.G.I.M. Georgescu” Iasi);

Avand in vedere art.492 din Codul Civil;

Avand in vedere art.17 si art.19, alin (1), pct.C, lit.a din Legea nr.7/1996 a

cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificariile si completarile ulterioare.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se acorda dreptul de folosința gratuita asupra terenurilor de sub clădirile in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.G.I.M.Georgescu”, situate in Iasi, B-dul Carol I nr.50, cladirea veche (etajele IV, V, VI), cladirea noua (etajele IV, V, VI) si cladirea in care a functionat centrala termica, in suprafata totala de 1425,37 mp, reprezentand cota indiviza de 42,13%, din 2749,17 mp, la care se adauga 267,15 mp cu cota indiviza de 100% pentru spatiul in care a functiont centrala termica trecuta in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare prin HCL 318/2011, pe toata durata de existenta a constructiilor.

Art. 2: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice si Investitii, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.G.I.M.Georgescu” și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 38 din 31 ianuarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 38 din 31 ianuarie 2012