Hotărârea nr. 37/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 261/ 2010 privind infiintarea S.C. ECOPIATA S.A

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 261/ 2010, privind infiintarea S.C. ECOPIATA S.A

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.01.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L.261/28.07.2010, privind înființarea Societății Comerciale ECOPIAȚA S.A. cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere cererea de demisie din funcția de membru al AGA la S.C. Ecopiata S.A a domnului Catalin Bulgariu , înregistrată sub nr. 8406/2011 ;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8454 / 27.01.2012, intocmita de catre S.C. Ecopiata S.A.;

Având în vedere amendamentul formulat și adoptat în plenul ședinței consemnat și în procesul - verbal al ședinței, în sensul înlocuirii domnului Bulgariu Cătălin din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C.Ecopiața S.A. cu domnișoara Adriana Spătaru - Șef Serviciu Dezvoltare Capacitate Administrativă;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aproba modificarea si completarea art. 9 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr.261/2010 în sensul înlocuirii domnului Bulgariu Catalin în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.Ecopiața S.A. cu domnișoara Adriana Spătaru - Șef Serviciu Dezvoltare Capacitate Administrativă.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 261/2010, cu modificarile si completarile ulterioare răman neschimbate.

Art.3: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Societății Comerciale ” ECOPIAȚA ” S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către S.C. ECOPIAȚA S.A. si domnișoara Adriana Spătaru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 37 din 31 ianuarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

25

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

5

11

2 / 2 la H.C.L. nr. 37 din 31 ianuarie 2012