Hotărârea nr. 34/2012

HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind completarea anexei 5. 2 la contractul de delegare a gestiuni prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 307/23.08.2010

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei 5. 2 la contractul de delegare a

gestiuni, prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iași S.A. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, nr. 307/23.08.2010

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.02.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 8.033/26.01.2012, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 307/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice către către S.C. Servicii Publice S.A. Iași;

Având în vedere contractul de delgare a gestiunii, nr. 78115/01.09.2010 -concesionarea prin negociere directă a activității de servicii de utilități publice, încheiat între Municipiul Iași și S.C. Servicii Publice S.A. Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea anexei 5. 2 la contractul de delegare a gestiuni, prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iași S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, nr. 307/23.08.2010, cu mijloacele fixe stipulate în anexa nr.

1.

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Operațiunile de predare - primire a mijloacelor fixe ce fac obiectul anexei nr. 1, vor fi consemnate în procesul - verbal ce se va incheia în acest scop.

Predarea - primirea mijloacelor fixe, se efectuează de către o comisie numită prin dispoziția Primarului Municipiului Iași.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași Actul Adițional la contractul de delgare a gestiunii, nr.

78115/01.09.2010.

Art.3.: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții ; Direcției Juridice S.C. Servicii Publice Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții ; Direcția Juridică ; S.C. Servicii Publice Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 34 din 31 ianuarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 34 din 23 ianuarie 2012