Hotărârea nr. 337/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea localizării unor artere existente

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind rectificarea localizării unor artere existente

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 104543/13-11-2012, întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea localizării următoarelor artere, conform planșelor anexate care fac parte integrată din prezenta hotărâre:

1.    Bulevardul Socola, din piața Podu Roș până la bulevardul Poitiers.

Anexa A.

2.    Strada Lucia Sturdza Bulandra, din aleea Strugurilor până la limita planului urbanistic zonal. Anexa B.

3.    Strada Ștefan Ciubotărașu, intersectează aleea Strugurilor din limită de proprietate până în limită de proprietate. Anexa B.

4.    Calea Chișinăului, din bulevardul Primăverii până în bulevardul Metalurgiei. Anexa C.

5.    Strada Aurora, din bulevardul Carol I până în fundacul Aurora.

AnexaD.

6.    Strada Galbeni, din strada Roadelor până în strada Urcușului. Anexa E.

7.    Strada Muntenimii, din strada Păcurari până în strada Toma Cozma.

Anexa F.

8.    Strada Ioan Nădejde, din strada Mihai Carp până în strada Calistrat Hogaș. Anexa G.

9.    Strada Mihai Ciucă, din strada Gheorghe Tudoranu până la limita de proprietate. Anexa H.

10.    Strada Gheorghe Tudoranu, din strada Petru P.Condrea până la limita Planului Urbanistic Zonal. Anexa H.

11.    Strada Niciman, din strada Păcurari până în șoseaua Moara de Foc.

Anexa J.

12.    Strada Strugurilor, din aleea Tudor Neculai până în șoseaua Voinești.

Anexa K.

13.    Stradela Codrului, din strada Podișului până la limita de proprietate.

Anexa L.

14.    Strada Codrului, din șoseaua Voinești până în strada Podișului.

AnexaL

15.    Strada Sever Zotta, din șoseaua Voinești până în strada Podișului.

Anexa L.

16.    Strada Alecu Donici, din șoseaua Voinești până la limita de proprietate. Anexa L.

17.    Strada Ion Nistor, din strada Iancu Flondor până în strada Eudoxiu Hurmuzaki. Anexa M.

18.    Strada Eudoxiu Hurmuzaki, din șoseaua Munteni până în stradela Ștefan Popescu. Anexa M.

19.    Stradela Ștefan Popescu, din strada Eudoxiu Hurmuzaki până în limita Planului Urbanistic Zonal. Anexa M.

20.    Strada Titu Maiorescu, din bulevardul Carol I până în strada Victor

Babeș.

21.    Strada N. Istrati, din strada Toma Cozma în strada Victor Babeș.

Art.2. Începând cu data prezentei, Hotărârile nr.455/2009, nr.262/2000, nr.166/2007, nr.62/2007, nr.159/2005, nr.402/2002, nr.60/2010, nr.320/2010 își încetează aplicabilitatea în privința arterelor menționate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurentiu Năvodaru

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 337 din 18 decembrie 2012

Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 337 din 18 decembrie 2012