Hotărârea nr. 336/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T146 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si utilitati pe teren proprietate privata persoane fizice

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T146 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si utilitati pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.19832/05.03.2012 întocmita de

Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3420/10.10.2011;

Avand in vedere cererea nr. 19832/05.03.2012,prin care domnii Martinas Eduard

si Fanaragiu Cristian solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium,T146;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.03.2012;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare

topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr.5/07.03.2012 ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.65/PUZ/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

1 / 3 la H.C.L. nr. 336 din 18 decembrie 2012

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium,T146 ,intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si utilitati pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 31768 mp.,conform contractelor de vanzare cumparare nr.4934/2003, 1449/2008, 3121/2005. Indicatori urbanistici : POT=20%,CUT=0.4; inaltimea maxima 8,00m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autorizarea construcțiilor se va face dupa asigurarea echiparii edilitare a ansamblului si realizarea unei trame stradale care sa asigure fluenta circulatiei auto si pietonale-infrastructura zonei se va realiza cu prioritate,pe cheltuiala beneficiarilor PUZ.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru

Cadastru si Publicitate Imobiliara, Domnilor Martinaș Eduard, Fanaragiu Cristian cu domiciliul în Mun. Iași, Șos. Bucium, nr. 89, Jud. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurentiu Năvodaru

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 336 din 18 decembrie 2012

Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 336 din 18 decembrie 2012