Hotărârea nr. 334/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată a 80 (optzeci) bucăŃi dale cu dimensiunile (1 45 x 0 95 x 0 15) m respectiv 40 (patruzeci) bucăŃi dale cu dimensiunile (5 5 x 1 40 x 0 2) m. scoase din uz către Primăria Comunei Brăesti judeŃul Iasi

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată a 80 (optzeci) bucăți dale cu dimensiunile (1,45 x 0,95 x 0,15) m, respectiv 40 (patruzeci) bucăți dale cu dimensiunile (5,5 x 1,40 x 0,2) m., scoase din uz, către Primăria Comunei Brăești, județul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 111.698 din 05.12.2012, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată a următoarelor materiale scoase din uz către Primăria Comunei Brăești, județul Iași :

-    80 (optzeci) bucăți dale cu dimensiunile (1,45 x 0,95 x 0,15) m;

-    40 (patruzeci) bucăți dale cu dimensiunile (5,50 x 1,40 x 0,2) m. Transportul de la depozit (Depou Dacia), cade în sarcina Primăriei

Comunei Brăești.

Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către

reprezentații ai: Regiei Autonome de Transport Public Iași (în calitate de custode) și Primăriei Comunei Brăești.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; Regiei Autonome de Transport Public Iași; Primăriei Comunei Brăești și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Regia Autonomă de Transport Public Iași și Primăria Comunei Brăești.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurentiu Năvodaru

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 334 din 18 decembrie 2012

Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 334 din 18 decembrie 2012