Hotărârea nr. 333/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiŃiile Legii 114/1996 în sedinŃa din 10.12.2012

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

Privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii 114/1996 în ședința din 10.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 114.368/10.12.2012 întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, modificată prin Legea nr. 71/2011;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 241/16.05.2011 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere Prevederile O.U.G. 151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996,republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Propunerile Comisie sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul - verbal nr. 113735/10.12.2012;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul - verbal nr. 113.735/10.12.2012, privind :

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse    solicitări locative    (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri

contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe, etc.), cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 :    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurentiu Năvodaru

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 333 din 18 decembrie 2012

Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 333 din 18 decembrie 2012