Hotărârea nr. 332/2012

HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iasi str. Gării bl. L20-22 de pe Tăbăcaru Claudiu – Marius pe łolescu Maria

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iași str. Gării , bl. L20-22, de pe Tăbăcaru Claudiu - Marius pe Țolescu Maria

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa nr. 91817/05.10.2012, prin care dna. Țolescu Maria solicită transmiterea concesionării terenului în suprafață de 28,54 mp situat în Iași, str. Gării , bl. L20-22 de pe Tăbăcaru Claudiu - Marius pe numele ei;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 19/24.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iași și Tăbăcaru Claudiu - Marius;

Având în vedere contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. 2565/27.09.2012 la Biroul Notarilor Publici Asociații Irina Mare și Cristina Cremona Stoica;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 110501/29.11.2012, întocmit S.C. Cont - Expert S.A. în baza contractului de servicii nr. 44393/15.05.2012;

Având în vedere Procesul verbal nr. 114185/11.12.2012 al Comisiei de Negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

1 / 3 la H.C.L. nr. 332 din 18 decembrie 2012

Având în vedere Art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 28,54 mp, situat în Iași, str. Gării , bl. L20-22, proprietate privată a Municipiului Iași, de pe Tăbăcaru Claudiu - Marius pe Țolescu Maria.

Art.2. Durata concesiunii se stabilește prin diminuarea duratei de concesiune prevăzută în contractul de concesiune nr. 19/24.03.2005 cu durata producerii efectelor contractului de concesiune nr. 19/24.03.2005, de la data intrării în vigoare. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

5

Art.3. Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Gării , bl. L20-22, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 315 euro, respectiv 8.990 euro pentru toată suprafața de teren, sau 40.740 lei.

Art.4. Redevența valorică a concesiunii, conform procesului verbal nr. 114/11.12.2012 va fi de 914 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.5. Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.6. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în cartea funciară.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Doamnei Țolescu Maria, str. Prof. Antonin Ciolan nr. 18, jud. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și Doamna Țolescu Maria.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Laurentiu Năvodaru    SECRETAR

9

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 332 din 18 decembrie 2012

Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 332 din 18 decembrie 2012