Hotărârea nr. 327/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 325 84 mp situat în Iasi sos. Moara de Foc nr. 32A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 325,84 mp, situat în Iași, șos. Moara de Foc nr. 32A

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 113930/11.12.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 65498/18.07.2012, prin care dl. Dumbravă Ștefan solicită cumpărarea terenului în suprafață de 325,84 mp, situat în Iași, șos. Moara de Foc nr. 32A;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 292/29.11.2012 privind completarea domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 167/26.07.2012;

Avand in vedere adresa nr. 68239/02.08.2012 a Serviciului Juridic-Compartimentului de aplicare a Legilor Proprietății;

Avand in vedere raportul de evaluare al terenului nr. 77792/28.08.2012, întocmit de S.C. Cont -Expert S.A. Bacău;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului, în suprafață de 325,84 mp, situat în Iași, șos. Moara de Foc nr. 32A, proprietate privată a Municipiului Iași, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, șos. Moara de Foc nr. 32A, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 173 euro, respectiv 56.370 euro pentru toată suprafața de 325,84 mp, echivalentul a 253.020 lei. Aceste valori nu includ T.V.A.

Art.3 Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Comisia va vinde terenul la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare, însușit la art. 2 al prezentei hotărâri. La valoarea adjudecată se aplică T.V.A. în cotă de 24%.

Art.5 Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea componență: Președinte:    Dangă Marius Sorin - Viceprimar Municipiul Iași;

Membru:    Boișteanu Paul Corneliu - consilier local;

Membru:    Anghel Ficu    - consilier local;

Membru:    Leonte Constantin    - consilier local;

Membru:    Bulgariu Cătălin    - consilier local;

Membru supleant: Preda Anca    - consilier local.

Art.6 Cheltuielile privind încheierea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vanzare mentionate

la art. 5 din prezenta hotarare, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, domnului

Dumbrava Stefan (Iasi, str. Munteni nr. 2) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisia de vanzare mentionate la art. 5 din prezenta hotarare, Directia Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Navodaru Laurentiu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 327 din 18 decembrie 2012

Total

consilieri

locali

25

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 327 din 18 decembrie 2012