Hotărârea nr. 325/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanŃii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinŃe din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanta care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Social-Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare 114603/12.12.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere prevederile Legii Locuinței 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 21 si 30 din Hotararea de Guvern nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței 114/1996;

5    ~

Avand in vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, articolul 2;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 79/25.02.2002, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local Iasi nr. 204/28.09.2012, privind condițiile de acces și criteriile de evaluare a cererilor de atribuire a locuințelor din proprietatea privată a statului și din proprietatea Municipiului Iași;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 456/29.11.2007, privind aprobarea condițiilor de acces, criteriilor și punctajelor aferente pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de atribuire a unei locuințe, înregistrate de chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Avand in vedere Procesul verbal 113734/10.12.2012, încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lista de prioritate cu persoanele și familiile care au depus cereri, până la data de 30 septembrie 2012, în vederea acordării unei locuințe din proprietatea privată a statului sau a Municipiului Iași, care au întrunit condițiile de acces pentru a beneficia de o astfel de locuință în anul 2013, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista de prioritate cu persoanele și familiile care au depus cereri, până la data de 30 septembrie 2012, în vederea acordării unei locuințe sociale, care au întrunit condițiile de acces pentru a beneficia de o astfel de locuință în anul 2013, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă lista de prioritate care cuprinde chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari care au depus cereri, până la data de 30 septembrie 2012, în vederea acordării unei locuințe în baza O.U.G. 74/2007 și care au întrunit condițiile de acces pentru a beneficia de o astfel de locuință în anul 2013, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.4 În limita numărului și structurii locuințelor disponibile în anul 2013, Consiliul Local Iași va emite repartiții în ordinea stabilită în listele de priorități.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Navodaru Laurentiu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 325 din 18 decembrie 2012

Total

consilieri

locali

25

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 325 din 18 decembrie 2012