Hotărârea nr. 324/2012

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 161 mp situat in str. Luca Arbore identificat cadastral in cvartalul 53 parcela (13352/1/2)privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012, cu terenul in suprafata de 161 mp, situat in str. Luca Arbore, identificat cadastral in cvartalul 53, parcela (13352/1/2)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 114354/12.12.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 111951/05.12.2012 a Parohiei Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil;

Avand in vedere planul de situație intocmit de Serviciul Gis-Cadastru;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 507/2009 privind includerea in

inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 720 mp, situat in str. Luca Arbore, intre blocurile 515 si 516 si atribuirea acestuia in folosinta gratuita catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei, in vederea construirii unei biserici, respectiv a Bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil ;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 167/2012, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile articolului 124 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 167/2012, cu terenul în suprafață de 161 mp, situat în str. Luca Arbore, identificat cadastral in cvartalul 53, parcela 1(3352/1/2), conform Planului de situație, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, a terenului menționat la art.1, pe durata existenței construcției.

Art.3 Terenul va fi predat pe bază de proces verbal.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutiei Arhitectului-Sef-Serviciul GIS-Cadastru, Parohiei Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Institutia Arhitectului-Sef-Serviciul GIS Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Navodaru Laurentiu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 324 din 18 decembrie 2012

Total

consilieri

locali

25

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 324 din 18 decembrie 2012