Hotărârea nr. 323/2012

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaŃă de 33 32 mp situat în Iasi B-dul Nicolae Iorga nr. 55B bl. R2 sc. A-B către dnul Aramă Adrian

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 33,32 mp, situat în Iași B-dul Nicolae Iorga nr. 55B, bl. R2, sc. A-B, către dnul Aramă Adrian

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 115047/13.12.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 91315/04.10.2012, prin care d-l Aramă Adrian solicită concesionarea terenului situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 55B, bl. R2, sc. A-B, în vederea extinderii spațiului existent;

Avand in vedere Contractele de vânzare - cumpărare autentificate cu nr. 5701/29.10.2003 la Biroul Notarului Public Sora Bârzu și nr. 1928/03.10.2007 la Biroul Notarului Public Anton Gabriela;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr. 232/01.02.2012;

Avand in vedere avizul Comisiei de urbanism nr. 35546/20.04.2010 privind aprobarea studiului de fațadă;

Avand in vedere adresa nr. 9619/08.02.2011 emisă de către Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Iași;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 97298/22.10.2012 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 707/16.07.2012 a Primarului Municipiului Iași;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 103305/08.11.2012, întocmit S.C. Cont -Expert S.A. în baza contractului de servicii nr. 44393/15.05.2012 ;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 114179/11.12.2012 al Comisiei de Negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin Hotararea Consiliului Local nr. 140/29.06.2012;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 167/2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 55B, bl. R2, sc. A-B, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre, către d-l Aramă Adrian, în vederea extinderii spațiului existent.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 55B, bl. R2, sc. A-B, în suprafață de 33,32 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 220 euro.

Art.3 Redevența valorică a concesiunii, urmare a negocierii conform procesului verbal nr. 114179/11.12.2012, va fi de 767 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.4 Durata concesionării va fi de 10 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.5 Se aprobă contractul de concesiune conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.6 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.7 Contractul de concesiune va fi înscris de concesionar în Cartea funciară.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele de concesiune.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Economice si de Finante Publice Locale Iasi, domnului Arama Adrian (Iasi, bld. Nicolae Iorga nr. 55B, bl. R2, sc. A-B) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi si domnul Arama Adrian.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Navodaru Laurentiu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 323 din 18 decembrie 2012

Total

consilieri

locali

25

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 323 din 18 decembrie 2012