Hotărârea nr. 322/2012

HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă pentru desfasurarea activităŃii birourilor parlamentare

HOTĂRÂRE

privind închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință pentru desfășurarea activității birourilor parlamentare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.115273/13.12.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitările înaintate de senatorii și deputații aleși în județul Iași la alegerile parlamentare din data de 09.12.2012;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei privind modificarea Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Avand in vedere prevederile art.39, alin.(1) din Legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

1 / 3 la H.C.L. nr. 322 din 18 decembrie 2012

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirerea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință pentru desfașurarea activității birourilor parlamentare către senatorii și deputații aleși în județul Iași, prevăzuți în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Contractele de închiriere vor fi emise de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele ce se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Navodaru Laurentiu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 322 din 18 decembrie 2012

Total

consilieri

locali

25

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa 1

La HCL nr. 322/18.12.2012

Nr.crt

Denumire chiriaș

Adresa spatiului închiriat

Suprafata spatiu închiriat

1.

Cabinet parlamentar -deputat Stanciu Anghel

Str. 14 Decembrie 1989 nr.2B, etaj 2

76,50 mp

2.

Cabinet parlamentar -deputat Movilă Petru

Bdul Stefan cel Mare si Sfint

nr.13-15

48,45 mp

3.

Cabinet parlamentar -deputat Oajdea Daniel

Str. Magurii nr. 2, bl.624, parter

61,66 mp

4.

Cabinet parlamentar -deputat Mihaela Popa

Str. Petre Tutea nr.3, bl.909, tr.2, parter

40,34 mp

5.

Cabinet parlamentar -

senator Oprea Dumitru

Str. Han Tatar nr.4, bl.3600A, parter

45,47 mp

6.

Cabinet parlamentar -deputat Crăciunescu Grigore

Str. Frumoasa nr. 6, bloc 918, tr.3, parter

75 mp

3 / 3 la H.C.L. nr. 322 din 18 decembrie 2012