Hotărârea nr. 321/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate

privată a statului, aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 114034 din 11.12.2012, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată a cadastrului și publicității imobiliare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse la poziția 715 și 716 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

La poziția 715: „Spațiu comercial proprietate privată a statului aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Han Tătar nr. 6, bloc 361 B, subsol, cu suprafața construită de 452,12 mp și teren -cotă indiviză aferentă- cu suprafața de 224,04 mp

La poziția 716: „Spațiu comercial proprietate privată a statului aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Han Tătar nr. 6, bloc 361 , subsol, cu suprafața construită de 452,07 mp și teren cu suprafața totală de 276,80 mp, din care: 101, 48 mp teren aferent rampă și 175,30 mp teren--cotă indiviză aferentă” .

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Navodaru Laurentiu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 321 din 18 decembrie 2012

Total

consilieri

locali

25

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 321 din 18 decembrie 2012