Hotărârea nr. 320/2012

HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 -Legea recunostinŃei faŃă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii

nr. 341/2004 -Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989

9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 114237 din 11.12.2012, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Avand in vedere propunerile Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 140/2012, ce au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 113978/11.12.2012 și Procesul Verbal nr. 85473/07.10.2011 ;

Avand in vedere dispozitiile art. 5, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 341/2004-Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea cu prioritate, fără licitație, a unor spații comerciale către persoanele menționate în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Contractele de închiriere încheiate cu persoanele nominalizate în Anexa 1 din prezenta hotărâre se vor derula începând cu data de 01.01.2013 și până la data de 31.12.2013, urmând a fi prelungite la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acestea încetând de drept. Valoarea chiriei va fi stabilită în funcție de zona de amplasament a spațiului și a profilului de activitate comercială sau de prestări servicii declarat de beneficiar, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 180/14.06.2011, Anexa 12A,12B,12C cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Se aprobă vânzarea cu prioritate, fără licitație, a unor spații comerciale către persoanele menționate în Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prețul de vânzarea va fi stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, care va determina atât prețul construcției cât și a terenului aferent construcției.

Art.4 Se împuternicește Comisia pentru aplicarea Legii nr. 550/2002, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 140/29.06.2012, să verifice rapoartele de evaluare întocmite de expertul autorizat și să realizeze negocierea prețului de vânzare a spațiilor comerciale prevăzute în Anexa 2 din prezenta hotărâre. Prețul de vânzare astfel stabilit va fi achitat integral de către cumpărător în termen de maxim 30 de zile de la data negocierii directe. În vederea participării la negocierea prețului de vânzare cumpărătorul are obligația să prezinte un certificat de atestare fiscală emis de Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele ce se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Năvodaru Laurentiu

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 320 din 18 decembrie 2012

Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa 1

la HCL Nr. 320/18.12.2012

Nr.

crt

Nume/Prenume

beneficiar

Adresa spațiului propus/inchiriat

1.

CRIHAN NADIA

Șos. Nicolina nr. 40, bloc 967, parter, Suprafață utilă

54,30 mp

2.

ROSENTZVEIG

ADRIAN

Str.14 Decembrie 1989 nr.4, parter, Suprafață utilă 92,91

mp

3.

SPIRIDON

CASIAN

Str. Păcurari nr.122, bloc 582, sc.A, parter, Suprafață utilă

77,05 mp

4.

PROTĂILĂ

5

ANTON

Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.18-20, parter, Suprafață utilă 19,10 mp

5.

NICA

Str. Vasile Alecsandri nr.4, bloc D, sc.C, ap.4, Suprafață

GHEORGHE

utilă 21,68 mp

6.

ANDREI

VIOREL

Șos.Nicolina nr. 25 bloc 957, demisol, Suprafață utilă 62,31 mp

7.

CHIRICA

VASILE

Str. Elena Doamna nr. 37, corp B, Suprafață utilă 52,08

mp

Anexa 2

la HCL Nr. 320/18.12.2012

Nr.

crt

Nume/Prenume

beneficiar

Adresa spațiului propus/inchiriat

1.

PROTĂILĂ

5

ANTON

Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.18-20, parter, Suprafață

utilă 19,10 mp, Suprafață construită 24,15 mp, Suprafață

teren -cotă indiviză 36,11 mp

2.

ANDREI VIOREL

Șos.Nicolina nr. 25 bloc 957, demisol, Suprafață utilă

62,31 mp, Suprafață construită 75 mp, Suprafață teren -

cotă indiviză 7,50 mp

3.

CHIRICA VASILE

Str. Elena Doamna nr. 37, corp B, Suprafață utilă 52,08

mp, Suprafață construită 64,30 mp, Suprafață teren -cotă

indiviză 64,30 mp

4.

SLABU FLORIN

Str.14 Decembrie 1989 nr. 2, parter, Suprafață utilă 64,20

mp, Suprafață construită 78,98 mp, Suprafață teren -cotă

indiviză 21,78 mp

4 / 4 la H.C.L. nr. 320 din 18 decembrie 2012