Hotărârea nr. 32/2012

HOTĂRÂRE privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes” beneficiar Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iaşi în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor

HOTĂRÂRE

privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes”, beneficiar Colegiul

Tehnic Gh. Asachi Iași, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.01.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Contractul de finanțare POSDRU/108/2.3/G/79596.

Având în vedere HCL 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la

programe și schimburi de experiență internaționale.

Având în vedere HCL 171/2011,privind cofinanțarea proiectului “Formare si

evaluare profesionala pentru o cariera de succes”, Colegiul Gh. Asachi Iasi.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumei de 150.000 lei necesară pentru implementarea proiectului “ Formare si evaluare profesionala pentru o

cariera de succes” beneficiar Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iași, care va fi recuperată prin rambursări lunare efectuate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Unitatea de Management a proiectului pe baza documentației de rambursare a cheltuielilor efectuate de către Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iași.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice, Direcției Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Colegiului Gh. Asachi Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Programe și Servicii pentru Comunitate.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Sorin Avram Iacoban    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 32 din 31 ianuarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 32 din 31 ianuarie 2012