Hotărârea nr. 319/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia « Locuinte colective in cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala-str. Smardan »

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia « Locuinte colective in cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru

construirea unei locuinte proprietate personala-str. Smardan »

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Social-Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 106710 din 19.11.2012, întocmită de către Serviciul Investitii;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale,

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația si indicatorii tehnico-economici pentru investiția “Locuinte colective in cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala-str. Smardan”, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si de Investitii, Directiei Economice si de Finante Publice Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Tehnica si de Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Năvodaru Laurentiu    SECRETAR

9

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 319 din 18 decembrie 2012

Total

consilieri

locali

25

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 319 din 18 decembrie 2012