Hotărârea nr. 318/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiŃiilor în eficienŃa energetică a blocurilor de locuinŃe din municipiul Iasi pentru familiile cu un venit mediu sub 500 euro/lună” a cererii de finanŃare si a cheltuielilor aferente

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 500 euro/lună”, a cererii de finanțare și a

cheltuielilor aferente

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 18 decembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 115744 din 14.12.2012, întocmit de Direcția Tehnică și Investiții ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanțare prin POR, Domeniul 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinț,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 și 43 ale Legii nr.500/2002 privindfinanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 500 euro/lună” având un buget total de 1.824.071,96 Lei.

Art.2 Se aprobă Documentația tehnico-economică, cererea de finanțare și cheltuielile eligibile și neeligibile aferente proiectului.

Art.3- Se aprobă cofinanțarea proiectului cu suma de 826.552,72 lei reprezentând cota de 40% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene, cât și în condițiile recuperării ulterioare a unor cheltuieli de la asociațiile de proprietari.

Art.5 - Se mandatează primarul Municipiului Iași să semneze contractul de finanțare a proiectului “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 500 euro/lună”

Art.6 - Copie după prezenta hotărâre se va comunica: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 - Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

- Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Năvodaru Laurentiu    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 318 din 18 decembrie 2012

Anexa Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 318/18 Decembrie 2012

Nr.crt.

Surse finanțare

5

Valoare (lei)

I.

Valoarea    totală    a

proiectului, din care:

1.824.071,96

I.a

Valoarea eligibilă a proiectului

1.662.532,06

I.b

Valoarea neeligibilă a proiectului inclusiv TVA aferent

161.539,90

II.

Contribuția proprie în proiect, din care

826.552,72

II.a

Contribuția solicitantului

5

la cheltuielile eligibile

665.012,82

II.b

Contribuția solicitantului

5

la cheltuielile neeligibile inclusiv TVA

161.539,90

III

Asistență    financiară

5

nerambursabilă

997.519,24

Durata de realizare - 4 luni

Durata de implementare a proiectului- 12 luni

3/3 la H.C.L. nr. 318 din 18 decembrie 2012