Hotărârea nr. 311/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15”

MUNICIPIUL IAȘI ILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară din data de 18 decembrie 2012

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 109090 din 28.11.2012, întocmit de Serviciul Investiții ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele

ce solicită finanțare prin POR Domeniul 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 și 43 ale Legii nr.500/2002 privindfinanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Năvodaru Laurentiu

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 311 din 18 decembrie 2012

Anexa Nr. 1 l,a Hotărârea Consiliului Local Nr. 311/18 Decembrie 2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul „Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15”

Valoarea totală estimată a investiției 575.058,75 lei inclusiv TVA

C+M= 481.972,93 lei

Durata de execuție: 4 luni

Termoizolare anvelopă 1.111,29 mp

Refacere hidroizolație și termoizolație terasă 259,60 mp Inlocuire tamplarie cu PVC si termopan 115,64 mp Cost total pe mp arie construită 346,84 lei- 77,94 euro Cost C+M pe mp arie construită 290,70 lei - 65,32 euro

2/2 la H.C.L. nr. 311 din 18 decembrie 2012