Hotărârea nr. 310/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc B3 B-dul. Stefan cel Mare si Sfânt nr.4”

MUNICIPIUL IAȘI ILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„ Reabilitare termică bloc B3 B-dul. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.4”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară din data de 18 decembrie 2012

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 109807 din 28.11.2012, întocmit de Serviciul Investiții ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele

ce solicită finanțare prin POR Domeniul 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 și 43 ale Legii nr.500/2002 privindfinanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare termică bloc B3 B-dul. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.4, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Năvodaru Laurentiu

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 310 din 18 decembrie 2012

Anexa Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 310/18 Decembrie 2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind obiectivul „ Reabilitare termică bloc B3 B-dul. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.4”

Valoarea totală estimată a investiției 2.071.931,66 lei inclusiv TVA

C+M= 1.786.050,34 lei

Durata de execuție: 4 luni

Termoizolare anvelopă 4606,60 mp

Executare hidro și termoizolare terasă 1184mp Inlocuire tamplarie cu PVC si termopan 1170,90 mp Cost total pe mp arie construită 172,05lei- 38,66 euro Cost C+M pe mp arie construită 148,31 lei - 33,33 euro

2/2 la H.C.L. nr. 310 din 18 decembrie 2012