Hotărârea nr. 31/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului „Calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţiilor - parteneriat şi acţiuni pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi a mobilităţii ocupaţionale – CONtrain” de către Grupul Şcolar „Anghel Saligny” partener în cadrul acestui proiect

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea și derularea proiectului „Calificarea și recalificarea angajaților din sectorul construcțiilor - parteneriat și acțiuni pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a mobilității ocupaționale - CONtrain”, de către Grupul Școlar

„Anghel Saligny”, partener în cadrul acestui proiect Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.01.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiara a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 7687/26.01.2012 întocmită de Serviciul

Relații cu Structurile O.I. și A.M.;

Având în vedere Contract finantare POSDRU/108/2.3/G/79212 ;

Având în vedere HCL 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la

programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă derularea proiectului „Calificarea și recalificarea angajaților din sectorul construcțiilor - parteneriat și acțiuni pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a mobilității ocupaționale - CONtrain”, de către Grupul Școlar „Anghel Saligny”, partener în cadrul acestui proiect.

Art.2. Valoarea totală a proiectului este de 2.115.158,58 lei (fără Tva). Se aprobă suma aferentă bugetului aferent Grupului Școlar „Anghel Saligny” în valoare de 195.274,22 lei, conform graficului de implementare a acestuia (cofinanțarea din partea partenerului neexistînd).

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Grupului Școlar „Anghel Saligny” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Sorin Avram Iacoban    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 31 din 31 ianuarie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 31 din 31 ianuarie 2012