Hotărârea nr. 306/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc 3 PiaŃa Unirii nr.3 ”


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „

Reabilitare termică bloc 3 Piața Unirii nr.3 ”

9

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară din data de 18 decembrie 2012

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 109096 din 27.11.2012, întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele

ce solicită finanțare prin POR Domeniul 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 și 43 ale Legii nr.500/2002 privindfinanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare termică bloc 3 Piața Unirii nr. 3 , conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Năvodaru Laurentiu

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 306 din 18 decembrie 2012

Anexa Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 306/18 Decembrie 2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul „ Reabilitare termică bloc 3 Piața Unirii nr.3”

Valoarea totală estimată a investiției 1.820.351,94 lei inclusiv TVA C+M= 1.565.938,89 lei

Durata de execuție: 4 luni

Termoizolare anvelopă 2838,70 mp

Executare hidro și termoizolare terasă 451,40 mp Inlocuire tamplarie cu PVC si termopan 445,16 mp Cost total pe mp arie construită 232,64 lei- 52,28 euro Cost C+M pe mp arie construită 200,13 lei - 44,97 euro

3/3 la H.C.L. nr. 306 din 18 decembrie 2012