Hotărârea nr. 305/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 18 decembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.115431/14.12.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 - privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere Decizia Direcției Generale a Finanțelor Iași nr. 437/14.12.2012 cu privire la redistribuirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local venituri și cheltuieli), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local cu suma de 202,10 mii lei astfel:

la venituri:

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe

venit pentru echilibrarea bugetelor locale

07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea bugetelor locale

18.02.50 Alte impozite si taxe

30.02.50 Alte venituri din proprietate

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

la cheltuieli:

51.02.20 Autorități publice și acțiuni externe - bunuri și servicii 54.02.55 Alte servicii publice generale - alte transferuri 65.02.57 Învățământ - asistenta sociala

66.02.10 Sănătate - cheltuieli de personal

66.02.20 Sănătate - bunuri și servicii

67.02.55 Cultură, recreere și religie - alte transferuri

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii

-    1.174,06 mii lei

+ 13,00 mii lei + 400,00 mii lei

-    121,74 mii lei

+ 3,00 mii lei + 130,00 mii lei + 26,52 mii lei

-    12,34 mii lei

+ 1.646,05 mii lei

-    1.646,05 mii lei

+ 937,72 mii lei

+ 16,00 mii lei + 1,41 mii lei

-    121,74 mii lei + 28,16 mii lei

-    40,50 mii lei + 228,12 mii lei + 90,65 mii lei


1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt bugetare, astfel:

74.02.55 Protecția mediului - alte transferuri

70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri servicii

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii

84.02.40 Transporturi - subvenții

67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli

74.02.20 Protecția mediului - bunuri și servicii

81.02.81 Combustibili și energie - rambursări de credite

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii

70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri

servicii

67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii 74.02.20 Protecția mediului - bunuri și servicii

capitol al clasificației

-    937,86 mii lei și + 937,86 mii lei

-    1.210,50 mii lei + 210,50 mii lei + 670,00 mii lei + 30,00 mii lei

+ 300,00 mii lei

-    198,85 mii lei + 198,85 mii lei

și - 700,00 mii lei

+ 400,00 mii lei + 300,00 mii lei


1.3. Se repartizează suma de 375,04 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale - 375,04 mii lei 51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de + 254,64 mii lei personal

61.02.51 Ordine publică și siguranță națională - transferuri între unități ale administrației publice

68.02.10 Asigurări și asistență sociala - cheltuieli de personal (Direcția de Asistență Comunitară Iași)

68.02.10 Asigurări și asistență sociala - cheltuieli de personal (Direcția Creșe Iași)

+ 42,30 mii lei

+ 68,10 mii lei

+ 10,00 mii lei


Art. 2 Se aprobă diminuarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012 (fond 08), conform Anexei nr. 3 (Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012) și Anexei nr. 3.1 (Proiecte cu finanțare nerambursabila în anul 2012), astfel:

•    la venituri în sumă de - 66,12 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de - 66,12 mii lei

Art. 3 Se aprobă diminuarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2012 (fond 10), conform Anexei nr. 4 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii) și Anexei nr. 4.1 (Secțiunea de funcționare), astfel:

•    la venituri în sumă de - 239,85 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de - 239,85 mii lei

Art. 4 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 5 privind Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, Anexei nr. 6 privind Sinteza finanțării programelor, Anexei nr. 6.1 privind Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte instrumente/fonduri post-aderare și Anexei nr. 6.2 privind Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare pe anul 2012, aferente bugetului local (fond 02).

Art. 5 Se împuternicește ordonatorul principal de credite - Primarul Municipiului Iași să aprobe rectificarea bugetară cu sumele primite conform destinației de la bugetul de stat și din alte surse în perioada 18.12.2012 - 31.12.2012.

Art. 6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciu Buget din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Năvodaru Laurentiu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

25

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 305 din 18 decembrie 2012

5/5 la H.C.L. nr. 305 din 18 decembrie 2012