Hotărârea nr. 304/2012

HOTĂRÂRE privind execuŃia preliminată a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2012

HOTĂRÂRE

privind execuția preliminată a bugetului general al Municipiului Iași la data

de 31.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

18 decembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind execuția preliminată a bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.12.2012, înregistrat sub nr. 114714/12.12.2012, întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere Ordinul nr. 1865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția preliminată a bugetului local al Municipiului Iași la data de 31.12.2012 pe cele două secțiuni:

Secțiunea de funcționare :

>    Încasări = 421.141,92 mii lei.

>    Plăți = 420.740,46 mii lei.

>    Secțiunea de dezvoltare :

>    Încasări = 144.781,39 mii lei .

>    Plăți = 114.059,44 mii lei.

Art.2 Se aproba execuția preliminată a bugetului creditelor interne la data de 31.12.2012:

> Plăți = 77.242,95 mii lei.

Art.3 Se aprobă execuția preliminată bugetului fondurilor nerambursabile externe la data de 31.12.2012:

>    Încasări = 115,16 mii lei.

>    Plăți = 117,39 mii lei

(inclusiv din disponibilitățile de la 1 ianuarie 2012).

Art.4 Se aprobă execuția preliminată bugetului a instituțiilor publice și

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31.12.2012:

>    Secțiunea de funcționare :

5    5

/V

>    Încasări realizate = 296.320,99 mii lei.

>    Plăți efectuate = 292.982,54 mii lei

>    Secțiunea de dezvoltare :

5

/V

>    Încasări realizate = 1.858,41 mii lei .

>    Plăți efectuate = 1.847,25 mii lei

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași;Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Năvodaru Laurentiu


Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 304 din 18 decembrie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 304 din 18 decembrie 2012