Hotărârea nr. 303/2012

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local si vacantarea acestora în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, a mandatelor de consilier local și vacantarea acestora în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară din data de 18 decembrie 2011;

Având în vedere cererea de demisie din funcția de consilier local al Municipiului Iași a domnului Iacoban Sorin Avram, înregistrată sub nr. 116719/18.12.2012 ;

Având în vedere cererea de demisie din funcția de consilier local al Municipiului Iași a doamnei Bogdănici Camelia, înregistrată sub nr.116823/18.12.2012 ;

Având în vedere referatul constatator nr.116653/18.12.2012 întocmit de Primarul Municipiului și Secretarul Municipiului Iași, conform dispozitiilor art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile statuate de art. 9 alin 2 lit (a) , art 6 alin 2 și art 12 din Legea 393 /2004 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozitiile Legii 393 /2004 privind Statutul aleșilor locali ;

Având în vedere dispozitiile OG 35 /2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale aprobata prin Legea 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Se constată încetarea de drept, ca urmare a demisiilor, a mandatelor de cosilier local a doamnei Camelia Bogdănici si a domnului Iacoban Sorin Avram.

(2) Se declară vacante mandatele de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi.

Art.2 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Economice si Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Navodaru Laurentiu    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

25

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 303 din 18 decembrie 2012

2 / 2 la H.C.L. nr. 303 din 18 decembrie 2012