Hotărârea nr. 302/2012

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Năvodaru Laurenţiu în funcţia de presedinte de sedinţe a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind alegerea domnului consilier Năvodaru Laurențiu în funcția de președinte de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul alesilor locali; Având în vedere dispozițiile Ordonanței nr. 35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier NĂVODARU LAURENȚIU, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate, pe o perioada de 3 luni.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, domnului consilier Năvodaru Laurențiu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 302 din 29 noiembrie 2012

2 / 2 la H.C.L. nr. 302 din 29 noiembrie 2012