Hotărârea nr. 301/2012

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului 2012 – 2013

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale lașului 2012 - 2013

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 106608 / 19.11.2012, întocmit de către Biroul de Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere Anexa 1 cu Programul „Sărbătorilor de Iarnă ale Iașului” 2012 - 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24 / 2000, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale lașului 2012 - 2013, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Programul poate fi completat, ulterior, cu alte acțiuni menite să aducă un plus de valoare ediției din acest an a „Sărbătorilor de Iarnă ale Iașului” 2012 - 2013, acțiuni care vor fi aprobate de Primarul Municipiului Iași.

Art.2 Cheltuielile vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.02.50 -Alte servicii publice generale, articolul bugetar 20.30.30, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, poziția „Donații și sponsorizări” și poziția „Olimpiade și concursuri școlare”, precum și din contul 5007 - „Donații și sponsorizări neutilizate din anii anteriori”.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Servicii pentru Comunitate, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Control Intern și Managementul Calității, Instituției Arhitectului Șef, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Juridice, SC Termoservice SA, SC Ecopiața SA, SC Servicii Publice Iași SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP, Poliției Locale Iași, Direcției de Asistență Comunitară si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Servicii pentru Comunitate, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnice și Investiții, Direcția Economice și Finanțe Publice Locale, Direcția Control Intern și Managementul Calității, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,SC Termoservice SA, SC Ecopiața SA, SC Servicii Publice Iași SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară.

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 301 din 29 noiembrie 2012

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 301 /2012

Propunere de Program

„SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ALE IAȘULUI” 2012-2013

1.    MANIFESTĂRI DEDICATE ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

5

2.    SEARA EXCELENȚEI IEȘENE

3.    BRAZII SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, ÎN LOCURI PUBLICE

4.    ACȚIUNI DE OMAGIERE A MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE CONSPIRATIVE DIN IAȘI, PIAȚA UNIRII, 14 DECEMBRIE 1989, ORELE 16.00

5.    GALA LAUREAȚILOR SPORTULUI IEȘEAN

6.    CONCERT DE COLINDE

7.    NOAPTEA ALBĂ A IAȘULUI

8.    POVESTE DE CRĂCIUN

9.    SERBĂRILE DE IARNĂ ÎN CARTIERE

10.    CARAVANA LUI MOȘ CRĂCIUN

11.    COLINDĂTORI LA PRIMĂRIE

12.    SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN

13.    FESTIVALUL FOLCLORIC „DATINI DE IARNĂ”

14.    TRADIȚII PE ULIȚA LĂPUȘNEANU

15.    TÂRGUL DE IARNĂ „PIAȚA DE CRĂCIUN”

16.    TÂRG DE CRĂCIUN IAȘI 2012

17.    REVELION ÎN STRADĂ

18.    CHELTUIELI DE PROMOVARE

19.    24 IANUARIE - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Buget estimat Sărbătorile de Iarnă ale Iasului 2012- 2013: 1.500.000 lei

•    Acțiuni Sărbători de Iarnă 2012 - 2013 - 1.000.000 lei

9

•    24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - 500.000 lei

3/3 la H.C.L. nr. 301 din 29 noiembrie 2012