Hotărârea nr. 300/2012

HOTĂRÂRE privind insusirea proiectului Stemei Municipiului Iasiprivind insusirea proiectului Stemei Municipiului Iasi


Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală, Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 97838/23.10.2012, intocmita de Serviciul Secretariat Consiliul Local, Arhiva-Dispozitii;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 65/15.07.1994 privind insusirea propunerii Stemei Municipiului Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 225/27.07.2001 privind insusirea propunerii pentru aprobarea Stemei Municipiului Iasi, Judetul Iasi;

Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Iasi nr. 15681/10.08.2012, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 75585/20.08.2012 si adresa Consiliului Judetean Iasi nr. 7488/08.08.2012, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 73230/10.08.2012, prin care ne retransmite documentatia privind elaborarea proiectului de hotarare a Guvernului de aprobare a Stemei Municipiului Iasi, in vederea completarii acesteia;

Avand in vedere adresa Ministerului Administratiei si Internelor, Directia Generala Juridica nr. 147529/25.07.2012;

Avand in vedere Procesul verbal de constatare a consultarii locuitorilor cu privire la proiectele de stema a Municipiului Iasi din data de 23.11.2012;

Avand in vedere Procesul verbal de constatare a supunerii dezbaterii publice a proiectului de stema a Municipiului Iasi din data de 18.09.2012;

Avand in vedere prevederile art. 1 alin (2)-(5) din H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1-Se insuseste Stema Municipiului Iasi, Județul Iasi, prevăzuta in Anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Descrierea si semnificațiile elementelor însumate ale stemei sunt prevazute in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3-Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Institutiei Prefectului Judetului Iasi si Consiliului Judetean Iasi.

Art.4-(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată Serviciul Secretariat Consiliul Local, Arhiva - Dispozitii.

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 300 din 29 noiembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 300 din 29 noiembrie 2012