Hotărârea nr. 3/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 540 din 29 decembrie 2011 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 540 din 29 decembrie 2011 privind realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

23.01.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 5073 din 17.01.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere amendamentul formulat și adoptat în plenul ședinței consemnat și în procesul -verbal al ședinței;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se inlocuiește anexa nr. 1, anexa nr. 2 și anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 540 din 29 decembrie 2011 cu anexa nr. 1, anexa nr. 2 (modificată prin amendament) și anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 540 din 29 decembrie 2011 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 89.430.416,47 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.520.000,00 lei, reprezentând cota 2,103% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexei 3 care face parte integrantă din hotărâre.”

Art.3 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 541 din 29 decembrie 2011 rămân nemodificate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZ Ă SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 3 din 23 ianuarie 2012

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 3 din 23 ianuarie 2012