Hotărârea nr. 297/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi a 700 00 mp (58 00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 108.569 din 23.11.2012, intocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

1/2 la H.C.L. nr. 297 din 29 noiembrie 2012

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, a 700,00 mp (58,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz.Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentații ai: Regiei Autonome de Transport Public Iași și Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Regia Autonomă de Transport Public Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Regia Autonomă de Transport Public Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 297 din 29 noiembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 297 din 29 noiembrie 2012