Hotărârea nr. 296/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării lucrărilor la obiectivul “Cantina de ajutor social Iaşi” şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi păstrarea destinaţiei imobilului

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării lucrărilor la obiectivul “Cantina de ajutor social Iași” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și păstrarea destinației imobilului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 37900/21.11.2012 intocmit de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 973/03.10.2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat , prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centre de zi si rezidentiale;

Avand in vedere Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 2765/05.11.2012 privind aprobarea metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centre de zi si rezidentiale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Cantina de ajutor social Iași” în suma de 20.944 euro, echivalent a 94.876,32 lei conform Anexei nr. 1-Deviz General, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea obiectivului de investiții „Cantina de ajutor social Iași” conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Păstrarea destinației imobilului pe o perioadă de 10 ani de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor finanțate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecțieie Sociale.

Art.4 Asigurarearea cheltuielilor cu punerea în funcțiune și desfășurarea activităților ulterioare a centrului, de către beneficiar.

Art.5 Proiectul va fi implementat începând cu anul 2013.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Directiei Economica si de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Asistenta Comunitara Iasi si Directia Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Eugen Ostaficiuc


SECRETAR, CONTRASEMNEAZĂ, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 296 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 /2 la H.C.L. nr. 296 din 29 noiembrie 2012