Hotărârea nr. 295/2012

HOTĂRÂRE,privind aprobarea cofinantarii dotarilor la obiectivul “Centrul de zi pentru persoane varstnice Vovidenia-Iasi” si pastrarea destinatiei imobiluluiHOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii dotarilor la obiectivul “Centrul de zi pentru persoane varstnice Vovidenia-Iasi” si pastrarea destinatiei imobilului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 37922/22.11.2012 intocmit de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 973/03.10.2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centre de zi si rezidentiale;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Municii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 2765/05.11.2012 privind aporbarea metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centre de zi si rezidentiale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cofinantarea dotarilor la obiectivul de investiții “Centrul de zi pentru persoane varstnice Vovidenia-Iasi”, in suma de 25.086 lei, conform Anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Art.2 Pastrarea destinației imobilului pe o perioada de 10 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art.3 Asigurarea cheltuielilor cu punerea in funcțiune si desfasurarea activitatilor ulterioare a centrului, de catre beneficiar.

Art.4 Proiectul va fi implementat incepand cu anul 2013.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Directiei Economica si de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Asistenta Comunitara Iasi si Directia Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


SECRETAR,

CONTRASEMNEAZĂ,

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 295 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0