Hotărârea nr. 294/2012

HOTĂRÂRE privind acordarea de beneficii de asistenţă socială pe raza Municipiului Iaşiprivind acordarea de beneficii de asistență socială pe raza Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 34210/04.10.2012 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare pe raza municipiului Iași, întocmit de către Direcția de Asistență Comunitară Iași;

Avand in vedere prevederile art. 28, alin (2), alin (4) și alin (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47 și art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;

Avand in vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată;

Avand in vedere prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, coroborate cu prevederile H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, coroborate cu prevederile H.G. nr.57/2012 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001

privind venitul minim garantat aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G.nr. 52/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G.nr.38/2011;

Avand in vedere prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, coroborate cu prevederile H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Primarul Municipiului Iași poate acorda ajutoare de urgență, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul ori reședința în Municipiul Iași, aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite stabilite în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Situațiile deosebite menționate în Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare vor fi structurate în funcție de definirea și clasificarea beneficiilor de asistență socială, în sensul Legii nr.292/2011 a asistenței sociale.

Art.3 (1) În sensul prezentei hotărâri, prin "situație de necesitate" se înțelege calamitate naturală (cutremure, inundații, alunecări de teren), incendii, accidente (rutiere, feroviare, aeriene), atenționările de cod galben/cod portocaliu pentru zilele cu temperaturi ridicate (caniculă) sau pentru zilele cu temperaturi extrem de scăzute.

(2)    În situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, ajutoarele de urgență se vor acorda până la suma de 2.500 lei.

(3)    Pentru acordarea ajutorului de urgență prevăzut la alin.(2), solicitantul va prezenta o serie de documente necesare: acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, act privind regimul juridic al locuinței, proces verbal de constatare a incendiului, acte doveditoare privind accidentul, după caz, alte acte justificative.

(4)    În vederea prevenirii efectelor negative datorate zilelor de caniculă, respectiv a celor cu temperaturi extrem de scăzute se va aloca o sumă cu titlu de ajutor de urgență pentru achiziționarea unor produse: apă potabilă, fructe, sucuri, ceaiuri, etc. Produsele respective se vor distribui persoanelor defavorizate aflate în evidența Direcției de Asistență Comunitară, în cantități aprobate prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași, în funcție de propunerile serviciului public de asistență

socială și/sau cele incluse într-un plan de măsuri pentru diminuarea efectelor provocate de vremea caniculară sau geroasă, aprobat de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

Art.4 (1) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, ajutorul de înmormântare acordat va fi in cuantum de 50% din ajutorul de deces stabilit în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat.

(2)    Ajutorul de înmormântare se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul/soția supraviețuitor/e, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul stabilit în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

(3)    Ajutorul de înmormântare se acordă pe bază de cerere însoțită de următoarele acte: certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator, precum și dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Art.5 (1) Pentru situațiile deosebite prevăzute în anexa nr.1, ajutoarele de urgență pot avea:

a)    caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri de familie a căror nevoie identificată constituie o situație particulară și necesită intervenție individualizată.

b)    caracter familial, acordate pentru creșterea calității vieții în familie și menținerea unui mediu familial propice realizării funcțiilor de bază ale acesteia.

(2)    Ajutoarele de urgență se pot acorda solicitanților: în bani (ajutoare bănești, ajutoare sub formă de tichete valorice sociale) și în natură.

(3)    Pe parcursul unui an calendaristic, solicitantul unui ajutor de urgență poate beneficia de ajutor în bani, atât cu caracter individual, cât și cu caracter familial, o singură dată.

(4)    Prin excepție se poate acorda al 2 - lea ajutor de urgență în bani, dacă solicitantul se află într-o altă situație deosebită decât cea pentru care s-a dispus primul ajutor (suferă de boli grave, pentru înregistrarea tardivă a nașterii, în cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, decesul unei persoane în străinătate, decesul unei persoane care nu a beneficiat de prestații sociale și/sau nu era inclusă în sistemul de asigurări sociale, în situația cetățenilor municipiului Iași, locatari ori proprietari ai unor imobile, dar care nu au calitatea de titulari individuali de contract de furnizare a gazelor naturale sau de energie termică).

(5)    Acordarea ajutorului de urgență în bani, sub formă de tichete valorice sociale nu este condiționată de prevederile art. 5, al. 3, acest beneficiu urmând a fi stabilit în funcție de nevoile identificate la nivelul populației municipiului Iași, prin dispoziția primarului.

Art.6 În cazul ajutoarelor de urgență acordate sub formă de tichete valorice sociale, pentru achiziționarea acestora se vor aplica prevederile legale în materie.

Cuantumul tichetului valoric social se va aproba prin dispoziția primarului, pe baza referatului de specialitate al Direcției de Asistență Comunitară.

Art. 7 (1) În cazul în care ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Ajutorul de urgență în bani neridicat de către beneficiar în termen de 6 luni de la data înregistrării dispoziției de stabilire a dreptului se virează către sursa de finanțare, respectiv bugetul local.

Art.8 Beneficiile de asistență socială din bugetul local vor fi acordate pe baza formularului de cerere prevăzut în Anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează efectele H.C.L. nr. 240/2011 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 434/2008 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare.

Art.10 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 11 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


SECRETAR, CONTRASEMNEAZĂ, Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

Nr. 294 din 29 noiembrie 2012

Anexa nr.1 La HCL nr. 294/2012

Lista cu situațiile deosebite, stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgență

I. BENEFICII DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

9

pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială

1. Ajutoare sociale comunitare acordate în bani, ca măsuri individuale de

suport pentru depășirea unor situații de dificultate temporară, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei:

1.1. Ajutoare bănești

a)    în vederea acoperirii costurilor pentru înregistrarea tardivă a nașterii, precum și pentru costurile expertizelor medico - legale pentru bolnavii psihici - în situația în care familiile au venituri reduse, până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată/membru de familie, indexat în condițiile legii.

Se pot acorda ajutoare bănești până la suma de 400 lei, pe baza anchetei sociale și a altor acte doveditoare, prin dispoziția primarului.

b)    pentru sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de evidență a populației și stare civilă.

Se pot acorda ajutoare bănești până la suma de 200 lei, pe baza anchetei sociale și a altor acte doveditoare, prin dispoziția primarului.

c)    în cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoane vârstnice singure sau provenite din familii în care venitul net pe membru de familie nu depășește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată /membru de familie, indexat în condițiile legii.

Pentru acoperirea unei părți din costul lunar al medicamentelor se pot acorda ajutoare bănești în cuantum de până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, indexat în condițiile legii, prin dispozitia primarului, pe baza anchetei sociale și a actelor doveditoare (acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, acte medicale din care să reiasă starea de sănătate, precum și costul medicamentelor /tratamentelor prescrise - scrisori medicale, bilete de ieșire din spital, rețete medicale, chitanțe privind acoperirea parțială sau totală a costului medicamentelor, după caz, alte acte justificative).

d)    în cazul persoanelor care suferă de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesită investigații medicale, intervenții chirurgicale, tratament medical de specialitate, asigurarea medicamentelor, procurarea unor dispozitive medicale, etc., ale căror costuri nu sunt acoperite sau sunt compensate parțial de asigurările sociale de sănătate.

Se pot acorda ajutoare bănești în cuantum de până la 3 salarii de bază minim brut pe țară garantat în plată, indexat în condițiile legii, prin dispozitia primarului, pe baza anchetei sociale și o serie de documente necesare: acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, acte medicale din care să reiasă starea de sănătate, precum și costul medicamentelor/tratamentelor prescrise (scrisori medicale, bilete de ieșire din spital, rețete medicale, decizii ale casei de asigurări de sănătate, facturi proformă, chitanțe privind acoperirea parțială sau totală a costului medicamentelor/tratamentelor, etc.), după caz, alte acte justificative.

e)    în cazul tinerilor proveniți din centrele de plasament sau alte instituții de ocrotire socială, cu vârste cuprinse între 18 ani și 25 ani, care au fost angajați urmare încheierii unui contract de solidaritate prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în condițiile Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea depășirii situației de dificultate care poate duce la marginalizare și excluziune socială se pot acorda ajutoare de urgență pentru plata chiriei tinerilor proveniți din centrele de plasament sau alte instituții de ocrotire socială, cu vârste cuprinse între 18 ani și 25 ani, angajați urmare încheierii unui contract de solidaritate prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Fortei de Muncă. Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se poate acorda pentru tinerii din categoria stabilită, cu domiciliul sau reședința pe raza muncipiului Iași, în limita sumei de 200 lei/lunar, pe o perioadă maximă de 6 luni, din momentul angajării, pe baza anchetei sociale și a actelor doveditoare, prin dispozitia primarului.

Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei se vor plăti direct beneficiarului în tranșe lunare.

Solicitantii vor depune cerere, însoțită de următoarele acte doveditoare: act de identitate, adeverință eliberată de centrul de plasament unde a fost înregistrat tânărul, acte medicale (dacă este cazul), adeverință de venit salarial, angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării ajutorului pentru plata chiriei, alte acte documente justificative.

f)    cu ocazia unor evenimente speciale: “Ziua Copilului”, “Ziua Persoanei Vârstnice”, “Ziua Persoanelor cu Handicap”, “Sărbătorile de Paște”, “Sărbătorile de Iarnă”, “Sărbătorile Iașilor”, “Ziua Familiei”, etc.

Pentru persoanele singure sau familiile identificate în situații cu risc crescut de marginalizare socială se pot acorda ajutoare în bani, cuantumul acestora urmând a fi stabilit prin dispoziția primarului, în funcție de referatul de specialitate al Direcției de Asistență Comunitară.

g)    în vederea facilitării accesului la educație

Pentru elevii și studenții proveniți din familii cu venituri nete lunare pe membru de familie de până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, indexat în condițiile legii se pot acorda ajutoare bănești în vederea acoperirii unei părți din costurile necesare deplasării acestora la concursuri școlare, olimpiade

județene, naționale și/sau internaționale etc., după caz, în totalitate, până la suma de 2.000 lei.

1.2. Ajutoare sub formă de tichete valorice sociale, pentru anumite categorii de beneficiari, ca măsuri individuale de suport pentru depășirea unor situații de dificultate temporară, fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei:

a)    pentru persoanele pensionare, cu venit provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate de până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, indexat în condițiile legii.

Se va implementa un program local de susținere a acestei categorii, prin acordarea periodică a tichetelor sociale valorice, pe parcursul unui an calendaristic, cu ocazia celor mai importante sărbători creștine, respectiv “Lăsata Secului” (perioada cuprinsă între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie), “Paștele Ortodox”, după caz, “Paștele Catolic”, “Sfinții Apostoli Petru si Pavel” (29 iunie), “Sfânta Maria Mare” (15 august), “Sfânta Cuvioasa Parascheva" , Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” (8 noiembrie), “Sărbătoarea Crăciunului” (25 decembrie), etc.

Tichetele valorice sociale se vor distribui prin unitățile de asistență socială din subordinea Direcției de Asistență Comunitară Iași, precum și prin centrele de cartier ale municipalității. Eliberarea tichetelor se va face în baza borderoului / cererii, cuponului de pensie (pe luna în curs), buletin sau carte de identitate, toate documentele fiind prezentate în original.

b)    pentru alte categorii defavorizate (persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori alte situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială), aflate în monitorizarea municipalității pentru identificarea unor măsuri adecvate.

Tichetele valorice sociale se vor acorda cu ocazia unor evenimente speciale -“Ziua Copilului”, “Ziua Persoanei Vârstnice”, “Ziua Persoanelor cu Handicap”, “Sărbătorile de Paște”, “Sărbătorile de Iarnă”, “Sărbătorile Iașilor”, “Ziua Familiei”, etc. Tichetele valorice sociale se vor distribui prin casieria Direcției de Asistență Comunitară Iași și/sau unitățile de asistență socială din subordine acesteia, după caz prin centrele de cartier ale municipalității, pe baza buletinului sau cărții de identitate, prezentate în original.

2. Ajutoare sociale acordate în natură (alimentare și materiale: alimente, suplimente alimentare, rechizite și alte materiale necesare procesului de educație, încălțăminte, îmbrăcăminte, medicamente și dispozitive medicale, materiale de construcții și altele asemenea, alte categorii de bunuri de strictă necesitate, etc.):

a) pentru persoanele pensionare, cu venit provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate de până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, indexat în condițiile legii.

Acest tip de ajutor se va considera ca măsură de protecție socială alternativă la cea prevăzută la pct.2, lit.a. În acest sens, pentru sprijinirea acestei categorii se vor acorda periodic alimente de bază, pe parcursul unui an calendaristic, cu ocazia celor

mai importante sărbători creștine, respectiv “Lăsata Secului” (perioada cuprinsă între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie), “Paștele Ortodox”, după caz, “Paștele Catolic”, “Sfinții Apostoli Petru si Pavel” (29 iunie), “Sfânta Maria Mare” (15 august), “Sfânta Cuvioasă Parascheva" (14 octombrie), Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” (8 noiembrie), “Sărbătoarea Crăciunului” (25 decembrie), etc.

Produsele respective se vor achiziționa în cantități aprobate prin dispoziția primarului, în funcție de propunerile Direcției de Asistență Comunitară.

b) pentru alte categorii defavorizate (persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori alte situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială), aflate în monitorizarea municipalității pentru identificarea unor măsuri adecvate.

La începerea unui an școlar, pentru copiii proveniți din familiile aflate în monitorizarea serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Comunitară se pot acorda ajutoare în natură constând în rechizite și alte materiale necesare procesului de educație, încălțăminte, îmbrăcăminte, suplimente alimentare, etc.

Cu ocazia unor evenimente speciale: “Ziua Copilului”, “Ziua Persoanei Vârstnice”, “Ziua Persoanelor cu Handicap”, “Sărbătorile de Paște”, “Sărbătorile de Iarnă”, “Sărbătorile Iașilor”, “Ziua Familiei”, etc., pentru persoanele singure sau familiile identificate în situații cu risc crescut de marginalizare socială se pot acorda ajutoare în natură, alimentare și materiale, în cantități și sortimente aprobate prin dispoziția primaruluilui Iași, în funcție de propunerile Direcției de Asistență Comunitară.

3) Facilități privind utilizarea mijloacelor de transport în comun

În concordanță cu strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcție de nevoile sociale ale populației identificate prin Direcția de Asistență Comunitară și după stabilirea unor parteneriate de colaborare cu organizațiile nonguvernamentale se pot acorda ajutoare de urgență pentru decontarea în totalitate sau a unei părți din costul transportului urban pe mijloacele în comun pentru persoanele implicate voluntar în activitățile sociale și/sau programele sociale desfășurate de municipalitate.

Prin referatul de specialitate al Direcției de Asistență Comunitară, precum și pe baza unor documente justificative (contractul/acordul de colaborare între instituție și organizațiile nonguvernamentale, lista aprobată cu persoanele implicate în activitățile sociale, acte de identitate ale persoanelor voluntare, bilete și/sau abonamente de transport, etc.) se va stabili numărul persoanelor propuse pentru acordarea acestui tip de ajutor, suma calculată pentru decontare, alte aspecte ce țin de modalitatea de desfășurare a colaborării între municipalitate și partenerii sociali.

II. BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ pentru alte situații deosebite

1. Ajutoare de urgență în bani în cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, (cu exceptia nevăzătorilor), care nu realiza venituri din salarii sau pensii până la momentul decesului, foști beneficiari ai indemnizatiei lunare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul ajutorului de urgență va fi de 50 % din valoarea ajutorului de deces acordat în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de urgență se va acorda susținătorului legal, doar în situația în care acesta nu a beneficiat de ajutor de deces, stabilit pentru un membru de familie al pensionarului. În cazul în care nu există sustinatori legali, ajutorul se poate acorda acelor persoane care prezintă documente justificative, în original, care să ateste cheltuielile de înmormantare. Totodata, ajutorul de urgență se poate acorda și persoanei cu domiciliul în altă localitate, care a asigurat serviciile funerare, cu condiția ca defunctul/a să fi avut domiciliul în Municipiul Iași (la data decesului).

2.    Ajutoare de urgență în bani în cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să își îndeplineasca obligațiile legale datorită veniturilor reduse, respectiv până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată/membru de familie, indexat în condițiile legii

Cuantumul ajutorului de urgență va fi de până la 50% din valoarea ajutorului de deces acordat în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de urgență se va acorda sustinătorului legal, doar în situatia în care acesta nu a beneficiat de ajutor de deces, stabilit pentru un membru de familie al pensionarului. În cazul în care nu există sustinători legali, ajutorul se poate acorda și acelor persoane care prezintă documente justificative, în original, care să ateste cheltuielile de înmormantare.

3.    Ajutoare de urgență în bani în cazul decesului unei persoane care nu beneficia de venit minim garantat și/sau nu era inclusă în sistemul de asigurări sociale, iar susținătorii legali nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită veniturilor reduse, până la nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată/membru de familie, inexat în condițiile legii.

Acest ajutor se acordă doar în situația în care persoana decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit in condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu a realizat venituri până în momentul decesului sau/și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat. Cuantumul ajutorului de urgență va fi de până la 50% din valoarea ajutorului de deces acordat în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul bănesc se acordă susținătorilor legali sau oricărei persoane care a asigurat serviciile funerare neputând beneficia de ajutor de înmormantare din partea altor instituții, cu condiția prezentării documentelor justificative în original care să reflecte cheltuielile efectuate cu această ocazie. Totodată, ajutorul de urgență se poate acorda și persoanei cu domiciliul în altă localitate, care a asigurat serviciile funerare, cu condiția ca defunctul/a să fi avut domiciliul în Municipiul Iași (la data decesului).

4.    Ajutoare de urgență în bani sub formă de prestații financiare excepționale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind

protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

a)    Prestații excepționale în bani

-    fară a se depăși nivelul sumei de 1.500 lei/ pe copil, pe perioada unui an calendaristic în situația copiilor monitorizați prin serviciile de specialitate ale Direcției de Asistență Comunitară în temeiul Legii nr.272/2004, cu rezultate foarte bune la învățătură (premii școlare), dar și cu activități extrașcolare deosebite (obținerea de premii județene, naționale și/sau internaționale), prestația excepțională se poate acorda sub formă de bursă - “Școlar al municipalității ieșene ”, în sumă fixă de 250 lei/lunar, pe o perioadă maximă de 6 luni.

-    fără a se depăși suma de 300 lei, în vederea achiziționării de medicamente, etc., atunci când problemele de sănătate ale copilului impun luarea acestei măsuri de sprijin. De la aceste prevederi sunt excluși copiii beneficiari de bursa “Școlar al municipalității ieșene”.

b)    Prestații excepționale în natură vizează, în principal, asigurarea necesităților de bază: alimente, îmbrăcăminte, manuale și rechizite sau echipamente școlare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale. Prestațiile financiare excepționale în natură se vor putea acorda cu ocazia începerii anului școlar, a unor sărbători creștine, a sărbătorilor de iarnă, a sărbătorilor orașului, etc., precum și atunci când situația de dificultate în care se află copilul și/sau familia acestuia impune luarea unor măsuri în regim de urgență.

Prestațiile excepționale nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi bănești sau la acordarea altor prestații sociale.

Aceste prestații se vor acorda în baza anchetei sociale, a planului de servicii și a fișelor de monitorizare, după caz, precum și a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

5.    Ajutoare de urgență în bani pentru persoanele vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat în primul rând vârstei, după caz, a stării de sănătate, a nivelului scăzut al pensiei comparativ cu creșterea progresivă a costurilor medicamentelor și a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgență pentru persoana vârstnică, în cuantum echivalent salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de actele normative în vigoare la momentul împlinirii vârstei de 100 ani .

Prin excepție pot beneficia de aceste prevederi și persoanele care nu au solicitat ajutorul la împlinirea vârstei de 100 de ani.

6.    Ajutoare de urgență în bani pentr cetățenii Municipiului Iași, locatari ori proprietari ai unor imobile, dar care nu au calitatea de titulari individuali de contract de furnizare a gazelor naturale sau de energie termică, astfel incât nu pot fi beneficiari ai ajutoarelor pentru încălzirea locuinței - alte categorii, pe perioada sezonului rece, deși îndeplinesc condițiile de acordare privind venitul net lunar/membru de familie, stabilit în conformitate cu actele normative in vigoare.

Pentru persoanele sau familiile care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se pot acorda ajutoare de urgență în limita sumelor lunare prevăzute de legislația în vigoare în materie, în perioada sezonului rece noiembrie - martie.

Solicitanții de ajutoare pentru incălzirea locuinței, aflați în situația mai sus menționată vor depune cererea și declarația pe propria răspundere, precum și acte doveditoare privind componența familiei și a veniturilor realizate pe membri de familie sau de persoană singură, după caz, în termenul legal stabilit prin actele normative în vigoare

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru această categorie de solicitanți se va stabili prin dispozitia primarului, pe baza evidențelor serviciilor de specialitate, a actelor justificative anexate la cereri și a anchetei sociale.

Ajutorul de urgență va fi stabilit în sumă lunară, în funcție de tranșele de venit stabilite de actele normative în vigoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Plata ajutorului de urgență pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, se efectuează o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.

7.    Ajutoare de urgență în bani pentru tinerii cu venituri reduse (venituri nete lunare până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată/membru de familie, indexat în condițiile legii), aflati la prima căsătorie, în vederea îmbunătățirii echilibrului socio-economic al familiei legal constituite.

(1)    În vederea susținerii familiei, pentru persoanele aflate la prima căsătorie, ambii parteneri, cu venituri nete lunare până la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată cu domiciliul stabil pe raza municipiului Iași, se vor acorda ajutoare de urgență în valoare de 500 lei.

(2)    Solicitanții vor depune cerere, însoțită de declarațiile pe propria răspundere ale ambilor soți că fiecare dintre ei se află la prima căsătorie, precum și de actele de identitate și certificatul de căsătorie, în copie. Cererile pentru acordarea ajutoarelor se vor depune la sediul Direcției de Asistență Comunitară Iași - sediul Primăriei municipiului Iași, în cel mult 90 de zile de la data încheierii căsătoriei sau de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă a actelor de căsătorie, după caz. Dreptul la ajutor de urgență va fi stabilit prin dispoziția primarului.

(3)    Ajutorul de urgență se va acorda numai în situațiile în care nu a intervenit desfacerea, desființarea sau încetarea căsătoriei până la data plății.

(4)    Prevederile alin.(1) - (3) se aplică persoanelor aflate la prima căsătorie, încheiată sau oficiată după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

8.    Ajutoare de urgență în bani la prima naștere pentru familiile defavorizate (venituri nete lunare până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată/membru de familie, indexat în condițiile legii), în cuantum de 100 lei.

Solicitanții vor depune cerere, însoțită de următoarele acte doveditoare: acte de identitate ambii părinți, certificat naștere, adeverințe de venit salarial net, după caz, alte acte justificative.

9. Ajutoare de urgență în bani pentru evenimente neprevăzute.

Se pot acorda ajutoare bănești până la suma de 500 lei, pe baza anchetei sociale și a altor acte doveditoare, prin dispoziția primarului.

Anexa nr. 2la HCL nr. 294/2012

PRIMARUL MUNICIPIULUI IASI

Nr_

Data_

CERERE

pentru acordarea de beneficii de asistență socială din bugetul local

Subsemnata (ul),

A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI

Nume.J _| _| _| _| _| _| JJJJJ _| _| JJJJJ JJJJJ _| JJJJJJ JJJJJ _| _| _| Prenume__| J J J J JJJJJ _| _| JJJJJ JJJJJ _| _| JJJJJ JJJJJ _| _| JJJ

CNP : JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Act de identitate * : JJJJ Seria :

Nr :JJJJJ.

Eliberat de : JJJJJJJJJJJJJ la data de : JJJJJJJJ

A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI Strada JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Nr JJJJ Bloc JJJJ Scara ____ Etaj _|_|_|_| Ap. _|_|_|_|

Localitatea : JJJJJJJJJJJJJ Judet : JJJJJJJJJJJJJ

A3. ADRESA IN FAPT

Strada JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Nr JJJJ Bloc JJJJ Scara ____ Etaj _|_|_|_| Ap. _|_|_|_|

Localitatea : JJJJJJJJJJJJJ Judet : JJJJJJJJJJJJJ

Telefon : JJ JJJJ J JJJJJ_Mobil: JJJJ J J JJ J J J J J J

A4. STAREA CIVILA A SOLICITANTULUI |J Casatorit(a) |J Despartit in fapt |J Necasatorit(a)    |J Vaduv(a)

A5. SITUATIA SCOLARA A SOLICITANTULUI

|| Fara studii    || Generale    || Medii    || Superioare

Pentru acordarea

|_| ajutorului bănesc natura


A6. DACA BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA

|_| NU    |_| DA, din Romania    |_| DA, din alte tari

(se vor atasa actele doveditoare : mandat postal/extras de cont/decizie/adeverinta)

A7. SITUATIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI

|_| Independent |_| Pensionar

|_| Elev

|_| Salariat

|_| Fara loc de munca

|_| Student |_| Somer |_| Casnic(a)

|_| Lucrator agricol |_| Lucrator ocazional Altele .........................

In calitate de

|_| persoana singura

reprezentant

legal

al

L| familiei    |_| persoanei indreptatite in numele careia se face

cererea

|_| ajutorului de înmormantare |_| ajutorului în

Descrierea situației pentru care se solicita ajutorul:

Declar urmatoarele despre :

1. COMPONENTA FAMILIEI:

|_| persoana singura

|_|familia este compusa din: ____ persoane:

DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI

Nume.J _| _| _| _| _| _| _|_|_|_|_| _| _| _|_|_|_|_| _|_|_|_|_| _| _|_|_|_|_|_| _|_|_|_|_| _| _| _|

Prenume _| _| _| _| _| _|_|_|_|_| _| _| _|_|_|_|_| _|_|_|_|_| _| _| _|_|_|_|_| _|_|_|_|_| _| _| _|_|_| Cetatenie :    |_| Romana sau |_| tara..........................

CNP : _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate * : _|_|_|_| Seria :

jLUJ

Nr : _|_LLLL| _| _|

Eliberat de : JJJJJJJJJJJJJ la data de : XLLLLUJ

ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL PARTENERULUI

Strada _LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLU Nr _LLU Bloc _LLU Scara ____ Etaj _|_|_|_| Ap. ____ Localitatea : JLLLLLLLLLUJJ Judet : _LLLLLLLLLLLU

COPIII FAMILIEI *

1 Numele si prenumele

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

Cod numeric personal : | | | | | | | | | | | | | | | |

Act identitate / act doveditor : | | | | | | | | | | | | | | | |

Daca este elev, invata la :

Unitatea scolara : | | | | | | | | | | | | | | | |

Clasa : | | | | | | | | | | | | | | | |

2 Numele si prenumele

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

Cod numeric personal : | | | | | | | | | | | | | | | |

Act identitate / act doveditor : | | | | | | | | | | | | | | | |

Daca este elev, invata la :

Unitatea scolara : | | | | | | | | | | | | | | | |

Clasa : | | | | | | | | | | | | | | | |

3 Numele si prenumele

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

Cod numeric personal : | | | | | | | | | | | | | | | |

Act identitate / act doveditor : | | | | | | | | | | | | | | | |

Daca este elev, invata la :

Unitatea scolara : | | | | | | | | | | | | | | | |

Clasa : | | | | | | | | | | | | | | | |

4 Numele si prenumele

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

Cod numeric personal : | | | | | | | | | | | | | | | |

Act identitate / act doveditor : | | | | | | | | | | | | | | | |

Daca este elev, invata la :

Unitatea scolara : | | | | | | | | | | | | | | | |

Clasa : | | | | | | | | | | | | | | | |

5 Numele si prenumele

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

Cod numeric personal : | | | | | | | | | | | | | | | |

Act identitate / act doveditor : | | | | | | | | | | | | | | | |

Daca este elev, invata la :

Unitatea scolara : | | | | | | | | | | | | | | | |

Clasa : | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Numele si prenumele

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

Cod numeric personal : | | | | | | | | | | | | | | | |

Act identitate / act doveditor : | | | | | | | | | | | | | | | |

Daca este elev, invata la :

Unitatea școlara : | | | | | | | | | | | | | | | |

Clasa : | | | | | | | | | | | | | | |

2. VENITURI NETE REALIZATE DE FAMILIE/PERSOANA SINGURA

Cod

Categoria de venituri_numele persoanei care le obtine

Venit    net

realizat lei

Venit total

3. BUNURI MOBILE/IMOBILE DETINUTE DE FAMILIE/PERSOANA SINGURA

Cod

Denumire bunuri imobile si mobile

Bun 1

Bun 2

Bun 3

Declar că am luat la cunostinta urmatoarele:

1.    In cazul în care beneficiul de asistență sociala acordat din buget local nu a fost utilizat in scopul pentru care a fost stabilit, acesta va fi recuperat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

2.    Ajutorul banesc neridicat de catre beneficiar in termen de 6 luni de la data inregistrarii dispozitiei de stabilire a dreptului se vireaza catre sursa de finantare, respectiv bugetul local.

Semnatura solicitantului

Data :

15 /15 la H.C.L. nr. 294 din 29 noiembrie 2012