Hotărârea nr. 293/2012

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. nr. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 1000 mp situat în str. Brânduşa nr. 3

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 72/2011, cu terenul în suprafață de 1000 mp, situat în str. Brândușa nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 108288/23.11.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 19944/05.03.2011 a Serviciului Juridic Contencios;

Avand in vedere Certificatul de Vacanță Succesorală nr. 16/02.03.2012, emis de Biroul Notarilor Publici Asociați “Pantelimon Tătaru & Florea”;

Avand in vedere art. 26 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată;

Avand in vedere adresa nr. 48519/02.06.2012 a Serviciului Gis- Cadastru; Avand in vedere H.C.L. nr. 72/2011, privind însușirea inventarului

domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația

publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 72/2012, cu terenul în suprafață de 1000 mp, situat în str. Brândușa nr. 3..

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


SECRETAR, CONTRASEMNEAZĂ, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 293 din 29 noiembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 /2 la H.C.L. nr. 293 din 29 noiembrie 2012