Hotărârea nr. 292/2012

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 108467/23.11.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresele nr. 106810, 107077/2012 intocmite de catre Serviciului Gis-Cadastru;

Avand in vedere planurile de amplasament întocmite de S.C. Grup Cinci

S.R.L.;

Avand in vedere rapoartele de evaluare nr. 103302/08.11.2012, 77792/28.08.2012,    100979/01.11.2012,    99398/29.10.2012,    99399/29.10.2012,

99400/29.10.2012, întocmite de SC Cont-Expert SA;

Avand in vedere H.C.L. nr. 167/2012, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 167/2012, cu bunurile imobile cuprinse în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre modifică orice alte prevederi contrare.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


SECRETAR, CONTRASEMNEAZĂ, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 292 din 29 noiembrie 2012

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1

la HCL 292/29.11.2012

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Valoarea de inventar

LEI

1

0.1.

Teren

Str. Vasile Conta nr. 19 B, suprafața 246,10 mp, sector cadastral 61, parcelele CAT 2186, CC 2192 (o porțiune din fiecare parcela enunțată)

304000,00

2

0.1

Teren

șos. Moara de Foc nr. 32 A, suprafața 325,84 mp, sector cadastral 60, parcelele 3803, 3805, 3807, DS 3804, 3806 (o porțiune din fiecare parcela enunțată)

253020,00

3

1.5.2.

Construcție

5

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 A, suprafața 62,40 mp

57700,00

4

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han

5

Tătar, nr. 4 A, suprafața 62,40 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

41000,00

5

1.5.2.

Construcție

5

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 B, suprafața 28,13 mp

30700,00

6

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han

5

Tătar, nr. 4 B, suprafața 28,13 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

18000,00

7

1.5.2.

Construcție

5

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 C, suprafața 37,32 mp

36500,00

8

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han

5

Tătar, nr. 4 C, suprafața 37,32 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)

24000,00

9

0.1.

Teren

Str. Vasile Urechia, nr. 26, suprafața 357,93 mp

167540,00

10

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 33, bl. 968, suprafața 10,88 mp

9480,00

3 /3 la H.C.L. nr. 292 din 29 noiembrie 2012